Verejné stretnutie s primátorom Mesta - stručná informatívna správa

Verejné stretnutie obyvateľov Radvane s primátorom Mesta

Stručná informatívna správa

Miesto konania a dátum konania: Jedáleň Základnej školy Radvaň, 9. mája od 17:00

Prítomní:

Za Mesto: Ján Nosko, primátor, Jakub Gajdošík viceprimátor, Martin Adamec, prednosta, Ján Barič, vedúci stavebného odboru a Monika Pastuchová, kancelária primátora
Poslanci za Výbor MČ Radvaň. Erika Karová, Svetozár Dluholucký
a vyše 50 obyvateľov Radvane

Verejné stretnutie otvoril pán poslanec Dluholucký privítal zástupcov Mesta i občanov Radvane a odovzdal slovo primátorovi.

Primátor na úvod pochválil aktívnu činnosť Výboru mestskej časti Radvaň a Občianskej rady Radvaň a potom stručne zosumarizoval, čo sa za posledné roky v Radvani urobilo a čo sa pripravuje. V prvom rade uviedol rekonštrukciu kaštieľa Radvanských a aj pripravovaný zámer revitalizácie parku v jeho okolí, spomenul vybudovanie školského športového areálu, prípravu rekonštrukcie futbalového štadióna v Radvani – Kráľovej, prípravu denného centra pre Radvaň, cyklotrasy, opravy chodníkov a podchodu pod Sládkovičovou ulicou.  Na záver informoval aj o prípravách zavedenia kamerového systému. Následne požiadal ešte prednostu o doplnenie informácii o ďalších investíciách. Prednosta uviedol, že sa v tomto roku budú realizovať opravy komunikácii podľa zoznamu vedeného na úrade. V Radvani sa bude robiť nová vozovka na Stromovej a chodník pri pošte na Kalinčiakovej. Už do dnes boli urobené aj chodníky na Bernolákovej a na Námestí Ľ. Štúra. Pripravuje sa zámer prestavby výmeníkovej stanice na Kalinčiakovej na parkovaciu garáž a do Základnej školy na údržbu a opravu bude investovaných 100.000 €.

Na záver úvodného bloku primátor povedal, že určite všetci najviac očakávajú situáciu s výstavbou bytového domu (pôvodne Tulipán) na Radvanskej ulici. Uviedol, že sú len dve riešenia. Buď Mesto dá investori náhradný pozemok, prípadne pozemok odkúpi, alebo že sa objekt postaví, pretože má právoplatné územné rozhodnutie vydané už v roku 2008.  Investor však neprijal ponúkaný pozemok na zámenu a požaduje za tento 3násobnú cenu, než za čo ho kúpil. To pre Mesto nie je prijateľné, lebo je to nehospodárne nakladanie s majetkom Mesta a Mesto nechce vytvoriť takýto precedens, ktorý by mohol byť motiváciu pre rôznych „podnikavcov“. Následne otvoril k tejto téme i ostatným námetom občanov diskusiu.

Ako prvá sa ujala slova pani Priehodová, ktorá odprezentovala celý postup príprav výstavby bytového domu, vrátane všetkých legislatívnych i súdnych krokov. Naznačila, že v tom procesu miesta, ktoré by sa dali súdne napadnúť. Na to reagoval pán Barič, ktoré jasne deklaroval , že podľa rozhodnutia najvyššieho súdu je súčasný právne legitímny a investor má platné územné rozhodnutie na svojom pozemku a požiadal o výrubové konanie, ktoré je v súčasnosti pozastavené – do júna.

Nasledovala diskusia, v ktorej sa obyvatelia najviac venovali téme bytového domu „Tulipán“. Mnohí sa vracali späť do histórie  a v diskusii k tejto téme vystúpilo najmenej 20 obyvateľov avšetci sa jasne vyslovili proti výstavbe, argumentovali hlavne stratou zelene a parkovacích miest a ďalším dopravným zaťažením sídliska. Takmer všetci diskutujúci nabádali k výmene, resp. odkúpeniu pozemku späť do vlastníctva mesta. Za najhodnotnejšie je možné považovať dva príspevky. Prvý – nevracajme sa už späť a nehľadajme vinníka, ale nájdime riešenie ako nahradiť občanom stratené parkovacie miesta, zeleň a priestory na oddych – ako im skvalitniť obytné a životné prostredie. Druhý príspevok obyvateľa hovoril o alternatíve kúpenia pozemku Mestom v inej lokalite za vhodnú cenu a ponúknuť ho investorovi na výmenu. Povedal, že má prehľad o takých vhodných pozemkoch a je ochotný ich Mestu ponúknuť.

Ďalšími diskusnými témami bolo parkovanie, hluk, doprava, protihluková stena, odpady, chodníky, priestory pre deti a starších, športoviská, ubúdanie zelene a výruby, denné centrum a bezpečnosť.

Od zástupcov Mesta zazneli nasledovné odpovede a prísľuby:

v rámci parkovacej politiky sa v Radvani tohto roku pripraví len prestavba vymeníkovej stanice na parkovaciu garáž a neuvažuje sa v tomto roku už s ďalšími investíciami do parkovania

protihluková stena sa bude realizovať v roku 2020 priamo popri komunikácii takže nedôjde k výrubu zelene  ani záberu parkovacích miest, v súčasnosti je v procese výkupov pozemkov,

zjednosmernenie Bernolákovej ulice nepovolil Dopravný inšpektorát,

pripravuje sa projekt podzemných kontajnerov na odpad a v Radvani bude tento systém zavedený ako prvý možno už v roku 2020. Okrem toho sa v júni končí výberové konanie na nového dodávateľa zberu a triedenia odpadov,

pripravuje sa revitalizácia parku, kde sa vytvoria priestory pre oddych a relaxáciu všetkých vekových skupín, a aj zámer využívania plochých striech pre zeleň,

všetky výruby nie je možné nahradiť náhradnou výsadbou, lebo Mesto nemá dostatočné plocju pre tento účel,

zabezpečenie dozoru a údržby školského športového areálu má na starosti Základná škola a v súčasnosti sa hľadá správca a spracováva režim využitia ihriska pre verejnosť po 17:00

denné centrum sa v plánovaných priestoroch nezriadi nakoľko je potrebná ich úprava na normové hygienické podmienky. Pre dočasné riešenie, kým s domček prerobí na Denné centrum, vyčlení  škola jednu triedu + sklad v budove, kde sídli aj centrum voľného času,

preverí sa vlastníctvo komunikácii v priestoroch individuálnych garáži a v prípade že nim je Mesto, dobuduje sa tam verejné osvetlenie,

aj v Radvani sa pripravuje projekt kamerového systému, ktorý bude v BB jedinečný lebo bude mať priame prepojenie na štátnu políciu.

Na záver sa primátor poďakoval za aktívnu účasť obyvateľov a poprial matkám všetko najlepšiu k blížiacemu sa dňu matiek. Podujatie ukončil pán poslanec Dluholucký, ktorý poďakoval zástupcom Mesta za ich zodpovedný prístup k podnetom obyvateľov a takisto poďakoval všetkým obyvateľom za hojnú a aktívnu účasť na verejnom stretnutí. Poslankyňa Karová vyzvala zúčastnených, že svoje podnety a požiadavky môžu chodiť prezentovat na zasadnutia OR, ktoré bývajú každý štvrtok o 18,00hod. v priestoroch SZU.

Zaznamenal

Peter Rusnák