Zápis zo stretnutia poslancov Výboru mestskej časti 5 – Radvaň

Prítomní:
poslanci: Ľudmila Priehodová, Marta Gajdošíková, Ján Chladný

Program:

1. Žiadosť o dofinancovanie detského ihriska Kalinčiakova (príloha zápisnice + rozpočet)
2. Prerokovanie podnetov od občanov na opravy chodníkov a iné drobné opravy, stanovenie priorít a doplnenie zoznamu z minulého roka:
por. lokalita V.O. predmet priorita
1. Bernolákova 5-43 5 chodník za domom upraviť na korčuľovanie 
2. Kalinčiakova 16 5 oplotenie ihriska plotom Thorsion 
3. Kalinčiakova 14 – 16 5 vodorovné dopr. Značenie parkovacích miest 
4. Radvanská 40 5 zle vyspádovaný chodník po výmene teplovodu 
5. Pošta Radvaň 5 schody 
6. Nám. Ľ.Štúra 5 oprava chodníka 
7. Radvanská 17 5 zrušenie nespevnenej plochy dobudovaním 2-3 park. miest 
8. Radvanská 20 5 oprava prepadnutého chodníka pri šachte 

Nové podnety od občanov v roku 2011:

- nastriekanie čiar na parkoviská Kalinčiakova ul.
- spreje na nastriekanie betónových múrikov za lavičkami pri ihrisku Kalinčiakova ul. vedľa asfaltového ihriska 
- oprava jamy pri Radvanskej 12, vedľa mosta - stojí tam voda po dažďoch, (podnet pán Konôpka)
- Rozšírenie parkovacích miest – Radvanská 10 pokračovanie novovytvorených parkovacích miest 
- oprava rozdrveného chodníka na Polnej oproti križovatke s Mládežníckou (podnet p. Halaj)
- Oprava zásobovacej cesty MŠ Radvanská 26 - stoji tam voda (podnet Orosová)
- Oprava chodníkov Bernolákova párne čísla (podnet Oros)
- Oprava vyspádovania parkoviska pred Bernolákovou 30-38 (podnet Oros)

Podnety na čerpanie fondu na občana.

Suma na občana (po starom cca 40 Sk) Pre VO 5: suma 11 370,00 Eur.
Minuli sme z tejto sumy : 971,99,- Eur - (MDD 25.6.2011) 
Detské ihrisko Kalinčiakova: 2023,00 Eur - žiadosť o dofinancovanie v prílohe
Ešte k dispozícii: 8375,01 Eur
- Mikuláš - stromček, program, balíčky. Koľko treba rezervovať zistiť u p. Oboňu.
- pieskovisko a lavičku na Bernolákovej 30 Orosovci. – zistiť u p. Barlíkovej možnosť osadenia.
- podklad pod stolný tenis na Radvanskej - zámková dlažba.
- demontáž stolov pre stolný tenis na Kalinčiakovej ulici (p. Švecová) – ak bude požiadavka podpísaná viacerými obyvateľmi. 
- Oplotenie na časť ihriska na Radvanskej od cesty. 
- Koše na psie exkrementy – p. Kamenská – poslanci odporučili dať podnet komisii pre ŽP, aby sa tým zaoberala koncepčne pre celé mesto, najmä pre likvidáciu obsahu košov.
- Osadiť odpadkové koše k novému ihrisku a k lavičke – preskúmať možnosť vyprázdňovania košov. 

Poslanci odsúhlasili :

1. žiadosť Rodičov Kalinčiakovej ulice o dofinancovanie detského ihriska v požadovanej výške na prvky rozpočtu:
9. kotvenie 18 ks 27,67 498,06
10. prídavný BRIDGE Modul VP 2 ks 574,00 1 148,00
11. prídavný BRIDGE Link 1 ks 377,00 377,00
Spolu: 2023,06- Eur 

2. Súhlasia s prerokovanými požiadavkami a podnetmi občanov.
Definitívne poradie dôležitosti stanoví Občianska rada v čo najkratšom čase, predsedníčka VMČ zoznam priorít doručí Ing. Hláčikovej (opravy chodníkov) a Dr. Oboňovi (fond na občana). 

 

Zapísala : Ľudmila Priehodová, predsedníčka VMČ