Zápisnica zo stretnutia Občianskej rady- 6.2.2008

Prítomní:

  • Ing. Arch. Ľudmila Priehodová
  • D. Hanko
  • P. Zauška
  • P. Polakovič
  • M. Kamenská
  • J. Galicová
  • S. Feiková
  • Členovia Mestskej polície – Zuzana Burganová, Vojtech Bako

Program:

1. Závery zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Podľa nového návrhu by v budúcom volebnom období malo dôjť k zmene volebných obvodov a logickejšiemu rozdeleniu miestnych častí.
V novom volebnom období by malo byť 7 volebných obvodov, pričom sídlisko Radvaň bude celé jeden volebný obvod s troma poslaneckými mandátmi. 
 

2. Informácia o Rozvojovom programe mesta

Na zasadnutí MsZ bol predložený Rozvojový program mesta na roky 2008-2014.
Jeho súčasťou je aj Zásobník investičných zámerov, ktorý okrem iného obsahuje bod Rekonštrukcia Radvanského kaštieľa.

3. Kolkáreň

Ďalší problémový objekt v Radvani – bývalá kolkáreň už bola predaná Slovenskej zdravotníckej univerzite za 1,- Sk, zatiaľ však v objekte neprebiehajú žiadne práce.
 

 

4. Problémy na sídlisku Radvaň

a) Obnovené rozkopávky na už ukončených miestach – pri Radvanskej ceste. Podľa informácií firmy Alpine došlo k zmätkom v projekte a preto bolo nutné práce na rozkopávkach obnoviť
b) Problémy parkovania – Mesto prisľúbilo, že nebude ďalej prenajímať parkovacie miesta po zaniknutí už existujúcich zmlúv
c) Znečistenie verejných priestranstiev - interpelácia na Mesto:
- umiestnenie smetných košov na sídlisko
- upratovanie hlavných ťahov na sídlisku
 

5. 2% z daní za rok 2007

P. Polakovič informoval o tom, že Občianske združenie Za dôstojnú Radvaň sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% z daní za rok 2007. Táto informácia bude zverejnená aj na blogu občianskej rady. 

Zapísala: S. Feiková