Zápisnica zo stretnutia Občianskej rady Radvaň Tihányiovský kaštieľ, dňa 3. 10. 2007

Prítomní:

  • Ing. Arch. Ľudmila Priehodová
  • D. Hanko
  • P. Zauška
  • D. Bók
  • M. Kamenská
  • J. Galicová
  • S. Feiková
  • Členovia Mestskej polície

Program:

Čerpanie finančných prostriedkov
Z finančných prostriedkov vyhradených pre občanov volebného obvodu (40 Sk/obyvateľ) ostáva ešte tento rok nevyčerpaných 113 763,50 Sk.
Občianska rada sa zhodla, že cca 100 000 Sk z týchto prostriedkov by sa mohlo vyčleniť na oplotenie ihriska pri Tihániyovskom kaštieli. Treba vypracovať cenovú ponuku na realizáciu tohto oplotenia (zodpovední D. Hanko a J. Galicová).
Takisto treba doriešiť vysporiadanie pozemku pod týmto ihriskom, ktorý je čiastočne súkromným majetkom. Výmena pozemku p. Čerínovej za pozemok na Podháji je v štádiu riešenia. (Ľ. Priehodová sa pokúsi proces urýchliť)

Zvyšné finančné prostriedky použijeme na Mikuláša pre deti z Radvane(viď bod 5)

Zmena volebných obvodov
Občianska rada trvá na tom, aby celé sídlisko Radvaň bolo v nasledujúcom volebnom období zjednotené v jednom volebnom obvode. Táto požiadavka vyplýva z nezmyselného delenia logického celku Radvane, čo spôsobuje problémy pri presadzovaní požiadaviek obyvateľov tejto lokalite.

Propagácia občianskej rady
Požiadavka lepšie propagovať prácu občianskej rady, jej zloženie a termíny stretávania, aby občania vedeli, na koho a kedy sa môžu obrátiť so svojími pripomienkami.
Treba urobiť letáčik, ktorý bude vyvesený podľa možnosti vo vývesných tabuliach Mestského úradu na sídlisku (zodpovedná Ľ. Priehodová).
Občianska rada požiada p. Hašku, aby mala kľúč od týchto vývesných tabulí a mohla v nich vyvesovať svoje aktuálne oznamy.

Blog občianskej rady
V rámci zlepšenia a zrýchlenia komunikácie medzi členmi občianskej rady aj medzi občianskou radou a občanmi navrhol p. Zauška zriadiť blog, kde by sa dalo diskutovať on-line. Zároveň si vzal na starosť vytvorenie tohto blogu.

Mikuláš pre radvanské deti
Občianska rada usporiada Mikuláša pre deti z Radvane, pravdepodobne v ZŠ Radvaň. Podrobnosti dohodneme na niektorom z ďalších stretnutí.

Problémy na sídlisku Radvaň
a) rozkopávky na mnohých miestach sídliska – pri Jednote, na Radvanskej ceste... Budeme trvať na tom, aby po skončení prác bolo okolie uvedené do pôvodného stavu
b) nezmyselné dopravné značenie na viacerých miestach na sídlisku – pri výjazde na cestu č. 66, na Bernolákovej ulici. Riešiť na dopravnej komisii (Ľ. Priehodová)
c) kontajnery, ktoré ostali po stavbe v ceste na križovatke pri Bernolákovej 9 – stále nie sú preložené na pôvodnom mieste

Cyklocesty
D. Bók informoval o uskutočnenej a plánovanej výstavbe cyklistického chodníka cez sídlisko Radvaň – spojka medzi Rodinnou cyklocestou a centrom mesta.

Zapísala: S. Feiková
Revidovala: Ľ. Priehodová