Zápisnica zo zasadnutia občianskej rady 3.11.2015

Priložené súbory: 

ZÁPISNICA

zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici,

konaného dňa 3.11.2015

PROGRAM

1. Otvorenie občianskej rady
2. Slovo pre hosťa
3. Rámcový plán na rok 2016
4. Naplánovanie podujatí
5. Tlačený spravodaj OR
6. Rôzne

Otvorenie občianskej rady

Predseda občianskej rady p. Daniel Hanko privítal hostí a oboznámil prítomných s programom stretnutia. Prítomní boli členovia občianskej rady Daniel Hanko, Erika Karová, Peter Novanský, Lenka Lapinová, Anton Jankovič, Soňa Orosová, Anna Švecová, Marián Lietava, Peter Rusnák, Anna Povinská Ján Chlumecký, Roman Miškár, Jozef Seko, ďalej hostia Róbert Adámek, Tomáš Teicher, Gabriela Tokárska, Pavel Oros

Slovo pre hosťa

Pán Jankovič rokoval v uplynulých dňoch s vedením Centra voľného času, ktoré pôsobí pri Základnej škole v Radvani. Centrum voľného času a občianska rada Radvaň môže v budúcnosti spolupracovať a navzájom si pomáhať pri príprave podujatí a akcií. Za Centrum voľného času prišiel na zasadnutie obč. rady člen jej vedenia pán Róbert Adámek. Potvrdil prítomným záujem centra nadviazať spoluprácu. Centrum by mohlo pomôcť aj s poskytnutím svojich priestorov v základnej škole. Priestor by sa mohol využiť na pravidelné zasadnutia občianskej rady alebo stretávanie sa komunity. Poskytnutie priestorov ale treba ďalej prerokovať so zástupcami mesta prípadne školy.

Rámcový plán

Občianska rada je dlhodobo neuznášaniachopná, keďže neaktívni členovia rady stále neboli odvolaní Výborom mestských častí (volebný obvod č. 4). Prítomní členovia OR prerokovali predložený rámcový plán na rok 2016 a po dodatočných pripomienkach prítomných členov sformulovali konečný návrh rámcového plánu na rok 2016, ktorý bude predložený na Výbor mestských častí na schválenie.

Naplánovanie podujatí

O podujatí a prípravách na Večer seniorov naplánovanom na 11.11.2015 informovali členovia prípravného výboru p. Hanko, Karová, Švecová, Jankovič a Novanský a pozvali prítomných na podujatie, taktiež diskutovali o možnostiach zabezpečenia stravy a upresnenia programu, ktorý vytvorí p. Karová, ako aj plagáty a grafiku. P. Jankovič zabezpečí stretnutie s vedúcou jedálne a zarezervuje miestnosť. Ďalším naplánovaním podujatím v mesiaci december je podujatie Mikuláš, ktoré budú organizovať p. Seko, p. Tokárska, p. Hanko, p. Povinská, p. Lietava ako organizačná rada, ktorá naplánuje a zabezpečí program, nákup balíčkov, zabezpečenie miestnosti, výrobu plagátov, dovozenie stromčeka a všetko potrebné. Ďalším posledným podujatím v tomto roku bude podujatie Vianočný punč, ktoré termín sa neurčil. Pán Hanko zistí možnosť uvarenia punču v Kolibe u sv. Krištofa a dovezenia na podujatie. Vianočný punč bude mať na starosti p. Karová, p. Hanko, p. Švecová.

Tlačený spravodaj OR

Pani Karová, p. Teicher a pán Rusnák informovali o prípravách tlačeného spravodaja. Pani Karová predložila vytlačený návrh spravodaja občianskej rady. Prítomní členovia a hostia mali rôzne návrhy a nápady. Prítomní sa dohodli, že spravodaj sa bude tlačiť a distribuovať v decembri a spôsob sa ešte určí na ďalšom stretnutí. Dovtedy sa ešte stretne redakčná rada a ešte sa uskutoční decembrové zasadnutie občianskej rady.

Rôzne

  • Občianska rada poverila p. Teichera vypísaním súťaže na grafický návrh loga Občianskej rady Radvaň. Súťaž bude vyhlásená na webstránke občianskej rady ako aj na sociálnych sieťach.

  • Pán Hanko vyjadril nespokojnosť, akým spôsobom sa budujú na sídlisku optické káble. Po rozkopávkach často ostáva veľký neporiadok, ktorý nikto neupratuje.

Predseda: Daniel Hanko

Zapisovateľ: Tomáš Teicher

Dňa 03.11.2015 v Banskej Bystrici