Zápisnica zo zasadnutia občianskej rady 4.8.2015

Priložené súbory: 

PROGRAM:

1. Otvorenie OR

2. Naplánovanie akcie Veľká cena mládeže o Radvanský pohár

3. Rôzne

4. Odvolanie a pribratie nových členov

5. Diskusia, Záver

1. OTVORENIE

Miroslava Kamenská privítala členov občianskej rady a hostí. Oboznámila prítomných s programom stretnutia. Prítomní boli 12 členovia OR – podľa priloženej prezenčnej listiny a hostia: Gabriela Tokárska, Pavel Oros, Ján Kara, Tomáš Teicher. Ospravedlnili sa predseda OR Daniel Hanko, Dušan Bók, Ivana Barlíková, Pavol Strhák a Peter Rusnák.

2. Naplánovanie akcie Radvanský deň a Veľká cena mládeže o Radvanský pohár

- P. Kamenská informovala prítomných o vytvorenej organizačnej rade podujatia, ktoré sa bude konať dňa 1.9.2015 na ihrisku v Radvani – Kráľová., v čase od 9:00 hod do 14:00 hod. Tvoria ju členovia, ktorí prejavili záujem aktívne sa podieľať na príprave. Ďalej informovala o sprievodnom programe a aktivitách, ktoré sa budú konať počas prebiehajúceho futbalového zápasu napr. lukostreľba, ukážky RC modelov, maľovanie na tvár, skákacie hrady, tvorivé dielne, painball. Prítomným sa bude podávať občerstvenie /párky dospelým a hot-dog deťom/. Taktiež bude možnosť zakúpiť si nápoje, ako aj iné občerstvenie. Darčeky pre deti, spotrebný materiál, medaile, poháre, ceny pre futbalistov, skákacie hrady zabezpečia p. Kamenská a p. Karová. Dovoz lavíc a stolov zabezpečí p. Novanský. Všetky atrakcie budú pre deti zdarma. Zdravotná služba bude zabezpečená. P. Maroš Vincenc ponúkol pomoc s tlačením diplomov s fotkou pre účastníkov futbalového zápasu. Členovia OR sa dohodli na pozvaní primátora mesta Banská Bystrica /list pripraví p. Erika Karová/ odošle ho p. Hanko spolu s letáčikom na akciu. P. Erika Karová predložila prítomným návrhy letákov na akciu a spoločne sa schválil leták č. 2 - farebný. Schválilo sa zverejnenie letáku do občasníka Priekopník, ktorý bude roznesený po celom meste. Dohodlo sa vytlačenie 150 ks letákov, ktoré sa osobitne roznosia do obchodov, rozvesia do vývesných tabúľ mesta a na vchody obytných domov. Roznosia ich členovia OR.

- Čo sa týka futbalového zápasu, za organizáciu sú zodpovední p. A. Jankovič a p. Bok /zostavenie družstiev, pravidlá hry ...... / Očakáva sa 4-5 futbalových družstiev, ktoré budú rozdelené do kategórií podľa veku.

- Organizačné veci ako dohodnutie podmienok s reštauráciou Olympia a p. Páričkovou pôjde dohodnúť organizačná rada, ktorá sa stretne v reštaurácii Olympia dňa 11.8.2015.

3. Rôzne

- p. Miroslava Kamenská, členka OR informovala prítomných o akcii Namaľuj si svoje ihrisko, ktoré sa konalo v mesiaci jún. Poďakovala sa členom OR, ktorí sa do akcie zapojili – p. Oros, p. Lietava, p. Tokárska.

- p. Jozef Seko, člen OR informoval o tom, že by sa mohlo vytvoriť 12 parkovacích miest pred Radvanskou 8 a 9. OR by mala podať žiadosť na Dopravoprojekt.

- p. Roman Miškár, člen OR informoval o probléme pri garážach na Nám. Ľ. Štúra 7-10, kde sa schádzajú bezdomovci a poškodzujú majetok. Členovia OR sa dohodli podať podnet na mestskú políciu so žiadosťou o zvýšenie počtu hliadok v tejto oblasti, ako aj o písomné stanovisko k riešeniu tejto situácie.

- p. Tokárska dala pripomienku k umiestneniu odpadkových košov na Poľnej ulici. Navrhuje ich lepšie umiestnenie. Nutná obhliadka. Žiada OR o konanie v tejto veci.

- OR dostala podnet na preverenie informácii ohľadne garáži patriacich Zdravotníckej univerzite, ktoré sa nachádzajú pod aulou SZU, na Bernolákovej ulici. Ide o zistenie možnosti využitia týchto garáži obyvateľmi sídliska, ceny parkovania, či bola stavba skolaudovaná a prípadne dohodnúť sa na spôsobe informovania občanov o možnosti využitia parkovania v týchto priestoroch

- OR dostala podnet k podaniu návrhu na Mesto ohľadom informovania občanov o termíne čistenia ciest, aby si občania mohli preparkovať svoje autá a cesty by sa mohli bezpečne vyčistiť. Členovia OR sa dohodli informovať verejnosť o termínoch čistenia cez zástupcov bytov mailom. OR zistí, kto je zodpovedný za čistenie ciest, parkovísk a chodníkov.

- OR dostala podnet, že na každé stretnutie OR by mal byť prizývaný člen mestskej polície, čo nebolo schválené

- OR dostala podnet na konanie zasadnutí OR v nedeľu večer, čo nebolo schválené

- na minulom stretnutí OR, poslanec M. Smädo vyzval prítomných členov k vyjadreniu sa ku tvorbe nových volebných obvodov, ktoré sa práve pripravujú. Členovia OR sa zhodli ponechať tvar volebného obvodu tak, ako to bolo počas rokov 2010 - 2014

-p. Teicher informoval o fungovaní novej web stránky www.bbradvan.sk

4. Odvolanie a pribratie nových členov OR

V zmysle zápisnice zo dňa 09.04.2015 sa prítomní členovia dohodli na pripravenie zoznamu členov OR, ktorí viac ako 3x sa bez ospravedlnenia nezúčastnili zasadnutia a tak sú navrhnutí na odvolanie. Zoznam bude predložený na schválenie členom Výboru mestských častí, ktoré sa bude konať v septembri.

Na odvolanie sú navrhnutí títo členovia OR Radvaň: Igor Križko, Zuzana Križmová, Tomáš Hrončiak, Ján Moravčík, Martin Pikula, Richard Daniš, Adam Lehocký, Ján Chlumecký, Zuzana Volanská, Zuzana Smetanová, Petra Predajnianska, Ivan Demian, Martin Kráľ a členovia, ktorí požiadali o vyradenie z OR Monika Rejková, Anna Chovanová a Marek Mandák. Zoznam bude prípadne doplnení ešte na najbližšom stretnutí OR.

Prítomní členovia OR sa dohodli na pribratí nových členov OR Tomáša Teichera a Gabrielu Tokársku, ktorí sa aktívne zúčastňujú na zasadnutiach a pomáhajú pri akciách OR. Návrh na  odvolanie členov OR pripraví predseda OR Radvaň p. Daniel Hanko.

Uznesenie č. 1 – Členovia OR Radvaň podávajú Návrh na odvolanie členov OR Radvaň, ktorí sa podľa dohody nezúčastnili zasadnutí občianskej rady viac ako 3-krát bez ospravedlnenia, alebo sa nezúčastnili ani raz, odvolanie členov OR, ktorí o to požiadali a pribratie nových členov, ktorí majú o členstvo v OR záujem.

5. Diskusia, Záver

p. Erika Karová informovala prítomných o tom, že zostala ešte farba, ktorou sa natierali preliezky. Navrhla zorganizovať ďalšiu brigádu v mesiacoch september až október, kde by sa mohla využiť zostatková farba. Niektorí členovia súhlasili s účasťou na brigáde. Zostatková farba je u p. Sedilekovej.

Členovia OR boli oslovení ohľadom pomoci pri plánovanej akcii Radvanský deň a Veľká cena mládeže o Radvanský pohár. Tí ktorí chcú pri akcii osobne pomôcť môžu kontaktovať p. Karovú, alebo p. Kamenskú.

Ďalšie stretnutie občianskej rady sa bude konať 08. Septembra o 18:00 hod., v priestoroch SZU na Bernolákovej ulici.

Zapisovateľka: Erika Karová
Banskej Bystrici, 04.08.2015