Zápisnica zo zasadnutia občianskej rady 7.7.2015

Priložené súbory: 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Informovanie poslancov mesta o plánovaných akciách

3. Problémy vo volebnom obvode Radvaň - diskusia

4. Vyhodnotenie činností a plán akcií na júl-september

5. Plánovaná akcia futbalový zápas a grilovačka

6. Vydávanie spravodaja OR a web stránka

7. Diskusia, záver

1. OTVORENIE

Predseda občianskej rady Daniel Hanko privítal hostí a oboznámil s programom stretnutia. Prítomní boli 11 členovia OR – Daniel Hanko, Miroslava Kamenská, Erika Karová, Anna Povinská, Soňa Orosová, Lenka Lapinová, Peter Novanský, Anna Švecová, Pavol Strhák, Marián Fáber, Jozef Seko. Poslanci MSZ Igor Kašper a Milan Smädo a hostia: Gabriela Tokárska, Pavel Oros, Igor Iliaš, Ján Petrnák, Mária Petrnáková. Ospravedlnili sa členovia OR: Maroš Vincenc, Anton Jankovič, Roman Miškár.

2. Informovanie o rozpočte

Igor Kašper – poslanec MsZ informoval o stretnutní Výboru mestských častí a financovaní mestských častí, kde je vyčlenená suma 30.000eur pre VO4 a bola rozdelená po 10.000eur na mestské časti Fončorda, Radvaň a južné časti mesta. Informoval o tom, že v ďalšom období sa bude žiadať navýšenie rozpočtu. Rozpočet pre ďalší rok sa bude chystať koncom roka 2015. Informoval o prebiehajúcej rekonštrukcii kaštiela Radvanských a o tom, že v areáli ZŠ Radvanská sa bude budovať multifunkčné ihrisko, ktoré bude financované z eurofondov. Ihrisko by malo byť s umelou trávou, podobné ako na Pršianskej terase s verejným osvetlením. Takéto ihrisko je možné financovať len jedno v meste a bolo vybrané práve ihrisko v ZŠ Radvaň, ktoré by sa dalo do správy športovísk.

Milan Smädo – poslanec MsZ informoval o tom, že tento rok je najhorší z hľadiska financovania mestských častí a hlavne VO 4, kde bola vyčlenená suma 30.000eur, ktorá je na taký megaobvod veľmi nízka. Ďalej informoval o tom, že v nasledujúcom rozpočte bude bojovať o navýšenie finančnej čiastky pre tento volebný obvod a nebude súhlasiť s participatívnym rozpočtom, kde bude žiadať aby išiel mimo OR. Vysvetlil prítomných, aj to že 2 mestské časti vo VO4 nespĺňajú parametre. Volebné obvody by podľa jeho slov mali deliť podľa potrieb občanov a mesta. Do pozornosti dal, aj ZŠ Radvanská, ktorá by si zaslúžila taktiež pozornosť mesta a informoval o pripravovaných projektoch, ktoré sa plánujú čerpať z eurofondov.

Igor Kašper – poslanec MsZ pochválil Miroslavu Kamenskú za vzorné vypracovanie vyúčtovaní a ako predseda finančnej komisie mesta informoval o tom, že bude dohliadať na to, aby financie išli tam kam budú určené.

Jozef Seko – požiadal o vyčiarovanie pred vchodmi Radvanská 9-11, nakoľko táto požiadavka nebola v pláne realizovaných prác.

3. Problémy vo volebnom obvode Radvaň - diskusia

- Občan informoval o problémovom úseku na križovatke k Tescu

- p. Hanko ifmoval o nočnom vyčínaní vandalov na Bernolákovej ulici, kde sa členovia OR dohodli podať podnet na mestskú políciu na hliadkovanie v noci v mestskej časti Radvaň.

Stanovisko OR: OR nieje spokojná s vyriešením veci nočných hliadok príslušníkmi policajného zboru a stále dochádza k nočným výtržnostiam.

- Občania podali sťažnosti, aj na krčmu Radvanka, kde stále dochádza k rušeniu nočného kľudu, kde poslanec Smädo informoval o tom, že mesto už nemá právo nariadovať otváracie hodiny.

- Igor Kašper informoval o tom, že na Výbor mestských častí bol predložený návrh na odpredaj časti parkoviska pred SZU pre súkromnú spoločnosť, kde to nebolo schválené.

Stanovisko OR Radvaň: OR chce nech ostane parkovisko majetkom mesta a nech nieje odpredané súkromnej spoločnosti.

 

4. Vyhodnotenie činnosti a plán akcií na júl – september

Miroslava Kamenská informovala o zrealizovaných akciách ako o MDD, ktoré sa uskutočnilo 06.06. a finančné náklady boli na akciu v sume 1105,47eur. Poďakovala sa za pomoc pri tejto akcii zúčastneným členom OR. Informovala o realizácii pieskoviska spoločnosťou Zares a tom, že akcie sa realizujú podľa Rámcového plánu akcií. Prítomných pozvala na brigádu, ktorá sa bude konať v dňoch 17-19.7.2015 a budú sa maľovať preliezky pred Bernolákovou 35. Brigádu bude mať na starosti pán Lietava. Hrací prvok do exteriéru pred Bernolákovú 35 bude riešený verejným obstarávaním, keďže pôjde o investíciu vo výške 2.500eur.

5. Plánovaná akcia futbalový zápas a grilovačka

Členovia OR sa dohodli, že akcia Futbalový zápas a komunitná grilovačka, prípadne guláš, by sa konala v mesiaci koniec augusta, prípadne začiatok septembra, podľa možnosti volného priestoru futbalového ihrika v časti Radvaň – Kráľová. Futbalový zápas bude mať na starosti p. Jankovič. Igor Kašper a Milan Smädo poslanci MsZ informovali prítomných, že ešte nemajú stanovený termín Športového dňa v Kráľovej, tak nevedeli povedať termín podujatia. Miroslava Kamenská oslovila prítomných na podnety a návrhy, ktoré by sa mohli relizovať v rámci futbalového zápasu a grilovačky, ktoré budú mať na starosti p. Karová a p. Lapinová.

 

Stretnutia Občianskej rady sa konajú v budove Zdravotníckej univerzity pod Novamedom.
 

6. Vydávanie spravodaja OR a web stránka

Členovia OR Radvaň sa dohodli na vydávaní spravodaja raz ročne v mesiaci december a tom, že web stránka, ktorej končí platnosť domémy bude vystupovať pod názvom www.bbradvan.sk.

 

7. DISKUSIA, ZÁVER

Daniel Hanko predseda OR informoval prítomných o neúčasti členov OR, ktorí sa nezúčastnili ani jedného stretnutia OR: Igor Križko, Tomáš Hrončiak, Martin Pikula, Richard Daniš, Zuzana Smetanová, Ivan Demian, Martin Kráľ, Adam Lehocký /zúčastnil sa len 1x/, Maroš Vincenc /zúčastnil sa len 1x/, Pavol Strhák /zúčastnil sa len 1x/ a o členoch, ktorý sa vzdali členstva v OR Marek Mandák, Monika Rejková a Anna Chovanová. Záujem pracovať v OR prejavili p. Tajcher a p. Tokárska.

Stanovisko OR: Členovia OR sa dohodli, že predložia na najbližšie stretnutie Výboru mestských častí Návrh na odvolanie členov OR a pribratie nových členov OR.

Ďalšie stretnutie občianskej rady sa bude konať 04. augusta o 18,00hod v priestoroch auly M. Beliana na Bernolákovej ulici.

 

Zapisovateľka: Erika Karová

Banskej Bystrici, 07.07.2015