Zápisnica zo zasadnutia občianskej rady 8.9.2015

PROGRAM:
 
1. Otvorenie občianskej rady
2. Zhodnotenie Radvanského dňa a futbalového turnaja “O Radvanský pohár”
3. Organizovanie divadelného predstavenia
4. Výstavba multifunkčného ihriska
5. Tlačený spravodaj občianskej rady
6. Zmeny v zložení občianskej rady
7. Parkovanie
8. Spoločenský večer pre seniorov
9. Rôzne

1. Otvorenie

Pani Erika Karová privítala hostí a oboznámila prítomných s programom stretnutia. Prítomní boli členovia podľa priloženej prezenčnej listiny. Z neúčasti sa ospravedlnili predseda OR Daniel Hanko, Miroslava Kamenská a Jana Galicová a poslanci MsZ Milan Smädo, Ing. Igor Kašper, Ing. Lucia Skokanová a Ing. arch. Ľudmila Priehodová.

2. Zhodnotenie Radvanského dňa a futbalového turnaja O Radvanský pohár

-p. Karová sa poďakovala všetkým členom OR a dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní Radvanského dňa ako aj futbalového turnaja. Informovala, že p. Kamenská má k dispozícii podklady pre vyúčtovanie, niektoré podklady odovzdala na stretnutí aj p. Povinská. Na podujatie prišlo približne 500 hostí. Celkovo hodnotí p. Karová podujatie ako úspešné. Informovala o tom, že fotografie sú k dispozícii na webovej stránke OR.

-p. Jankovič zhodnotil organizáciu a priebeh futbalového turnaja. Celkovo hodnotí podujatie ako zvládnuté. Vyzdvihol ústretovosť a dobrú spoluprácu so Správou športových a telovýchovných zariadení, hlavne spoluprácu s p. Čunderlíkom. Poďakoval sa p. Milanovi Smädovi za zapožičanie lôpt a ďalších pomôcok. Poďakoval sa aj ostatným dobrovoľníkom, ktorý pomohli turnaj pripraviť.

-p. Jankovič navrhol, že možno porozmýšlať aj nad turnajom pre dievčatá ako aj rátať dopredu s dvoma turnajmi podľa vekových kategórií (jeden pre mladších, druhý pre starších žiakov).

- spomenulo sa, ako v budúcnosti zefektívniť tlač diplomov. Organizátori môžu doniesť výsledky turnaja na tlač priebežne, čím sa proces tlače urýchli. Pán Vincenc spomenul aj technické problémy počas tlače. P. Jankovič sa ponúkol doručiť zvyšné diplomy, ktoré mu p. Karová odovzdala a obč. rada ho touto úlohou poverila.

- prítomní si pozreli vytlačené diplomy od p. Vincenca. Zhodli sa, že sú po grafickej stránke veľmi pekné a kvalitné.

- p. Jankovič otvoril otázku, či bude Radvanský deň spojený s futbalom aj v budúcich rokoch. Prítomní sa zhodli, že je lepšie organizovať obe akcie v jeden deň, na jednom mieste.

-p. Jankovič spomenul, že aj hostia- rodičia prejavili záujem o pomoc pri príprave futbalového turnaja.

- prítomný poslanec PhDr. Vladimír Sklenka PnD, sa ponúkol, že budúci rok tiež pomôže s prípravou futbalového turnaja.

-p. Bók zhodnotil turnaj pozitívne. Spomenul, že v budúcnosti treba zabezpečiť ceny pre obe kategórie (mladší a starší ). Vhodnou cenou sú tričká alebo šiltovky. Ak sa v budúcnosti prihlási viac mužstiev, treba si ustrážiť čas turnaja.

3. Organizovanie divadelného predstavenia

Občianska rada si v pláne na tento rok predsavzala organizovanie divadelného predstavenia v Radvani. Pani Karová vyzvala prítomných na organizovanie tohto podujatia na ktoré je vyčlenená suma 250 eur. Informovala o tom, že p. Ing. arch. Ľudmila Priehodová, už komunikovala s divadlom z Pasáže a bolo treba už len doriešiť organizačné veci. Prítomní sa zhodli, že pripraviť podujatie počas septembra by bolo veľmi ťažké, a nemuselo by sa včas stihnúť a keďže sa nenašiel nikto na organizovanie tohto podujatia členovia OR sa dohodli, že peniaze sa presunú na iné podujatie, príp. divadelné predstavenie môže byť súčasťou iného podujatia, napr. Večera pre seniorov.

4. Výstavba multifunkčného ihriska

Pán poslanec Ing. Igor Kašper emailom informoval členov rady o schválení vládnej dotácii na nové multifunkčné ihrisko. Dotácia vo výške 40.000,-, komplexný náklad bude cca. 85.000 eur. p. Karová informovala prítomných o obsahu emailu aj na stretnutí občianskej rady, aj o tom že na ďalšom stretnutí OR príde bližšie o multifunkčnom ihrisku porozprávať p. Igor Kašper.

5. Tlačený spravodaj občianskej rady

V pláne aktivít obč. rady na tento rok je aj tlačené vydanie spravodaja OR. Ten by sa distribuoval do schránok obyvateľov Radvane. P. Karová oslovila prítomných s návrhmi na cenové ponuky na tlačenie spravodaja. Členovia OR sa dohodli o tlačení spravodaja zloženej A3 na polovicu. Pán Jankovič navrhol požiadať o pomoc s distribúciou mesto, ktoré vydáva Radničné noviny. P. Rusnák navrhol, aby sa vytvorila redakčná rada, ktorá by sa prvýkrát stretla po októbrovom zasadaní občianskej rady. Členmi redakčnej rady sa stali p. Rusnák, p. Teicher a p.Fáber.

6. Zmeny v zložení občianskej rady

Pani Karová informovala, že p. Barlíková a p. Predajniansky sa vzdali členstva v občianskej rade. Pani Karová prečítala mená tých členov, ktorí trikrát po sebe bez ospravedlnenia neprišli na zasadania rady. Podľa pravidla, ktoré si rada dohodla, by mali byť takíto členovia z rady odvolaní. Prítomní členovia sa zhodli, že pravidelná neúčasť a nezáujem o činnosť rady je dostatočne vážnym dôvodom na odvolanie členov OR. Pán Chlumecký upozornil, že neúčasť niektorých členov spôsobuje, že zasadania obč. rady sa stávajú neuznášaniaschopnými.

- prítomní sa zároveň zhodli, že za ďalšieho člena občianskej rady zvolia p. Teichera. Neskôr môže rada navrhnúť ďalších členov rady, musí však byť splnená podmienka o nepárnom počte členov rady. Členovia OR sa dohodli o tom, že Návrh na odvolanie členov OR Radvaň podá osobne, alebo mailom predseda OR p. Daniel Hanko do 15.9.2015 na Výbor mestských častí. Ďalej sa členovia OR dohodli, že Návrh sa pošle predsedovi Výboru mestských častí za V4 Ing. Igorovi Kašperovi v mailovej podobe na prerokovanie dňa 16.9.2015.

7. Parkovanie

Pán Peter Rusnák informoval členov rady o jeho analýze stavu parkovacích miest na sídlisku Radvaň (a čiastočne aj Kráľová – Bernolákova ulica). P. Rusnák osobne prešiel všetky miesta na sídlisku, ktoré sú využívané v súčasnosti na parkovanie. Vypracoval aj analýzu potrieb jednotlivých obytných blokov na počet parkovacích miest. Za najkritickejšiu situáciu považuje parkovanie na Poľnej a Kalinčiakovej

ulici. Podľa jeho analýzy je potreba na nové parkovacie miesta vyššia, ako to deklaruje vo svojej správe Útvar hlavného architekta. Pán Rusnák upozorňuje, že sa pripravujú nové garážové domy, ktoré budú v súkromnom vlastníctve (3 až 4 podlažné budovy). Navrhuje zvolať stretnutia s občanmi (viaceré stretnutia vo všetkých častiach sídliska). Požiadal členov rady o pomoc pri zorganizovaní

takýchto stretnutí. Podľa p. Rusnáka by parkovacie miesta mali ostať verejným majetkom, prípadne by si ich mohli odkupovať samotní občania.

- spomenulo sa aj, že pred školou v Radvani parkujú zamestnanci školy, a o to menší je priestor na parkovanie pre obyvateľov blokov pred školou.

-p. poslanec Vladimír Sklenka reagoval, že výstavba parkovacích domov bude vždy konzultovaná jednak s poslancami mesta a jednak s občianskymi radami.

-občianska rada poverila p. Petra Rusnáka prerokovať výsledky jeho analýzy s Útvarom hlavného architekta a so zástupcami mesta. Pán Rusnák spomenul, že jedným z riešení parkovania na Bernolákovej ulici je využívanie plôch pri materských škôlkach, kde sú voľné miesta na parkovanie. Tomuto riešeniu by pomohla aj výstavba schodov nad škôlkami. Peter Novanský pripomenul, že výstavba schodov je problematická, keďže mesto by bolo povinné platiť jeho zimnú údržbu. Pán Rusnák zároveň zistí, aké sú aktuálne možnosti parkovania pred budovou Slovenskej zdravotníckej univerzity. P. Seko sa ponúkol spoluprácu pri prerokovaní s p. Rusnákom.

- Pán Jankovič navrhol, že by bolo vhodné, keby mesto povolilo parkovať viacerým autám na jednom parkovacom mieste. Je to vhodné najmä vtedy, ak má nejaká rodina viacej áut. Túto možnosť sľúbil zistiť na meste p. poslanec Vladimír Sklenka. Pán Chlumecký spomenul, že problém viacerých áut v rodine sa dá riešiť aj využívaním kariet za sklom auta. Pán Rusnák spomenul, že to by sa muselo zmeniť všeobecne záväzné nariadenie mesta. Pán Chlumecký spomenul, že na parkovanie na Kalinčiakovej ulici sú vhodné aj pozemky, ktoré sú v súčasnosti v majetku cirkvi.

8. Spoločenský večer pre seniorov

Ďalším podujatím pripravovaným občianskou radou bude Večer pre seniorov. Treba kontaktovať p. Čellárovú, ktorá má v mestských inštitúciách na starosti evidenciu dôchodcov. Členovia rady by sa mali s p. Čellárovou kontaktovať a konzultovať s ňou počet seniorov žijúcich na sídlisku Radvaň, ako aj odporúčaný vekový limit pre zasielanie pozvánok.

9. Rôzne

- Pani Povinská informovala o finančnom stave občianskeho združenia Za dôstojnú Radvaň. Tento rok občianske združenie poskytlo finančný príspevok Základnej škole v Radvani vo výške 1300 eur na podporu vzdelávania. Na konte občianskeho združenia je k dispozícii suma do výšky 500 eur.

- Marián Lietava informoval o stave projektu Dopravné ihrisko, ktorý získal grant z Participatívneho rozpočtu vo výške 5.000eru. Projekt sa nepodarilo dokončiť, nakoľko peňažná dotácia mesta nebola dostatočná. Väčšina dotácie išla na úhradu rekonštrukcie asfaltového chodníka (14 metrov). Mesto vybralo realizátora rekonštrukcie firmu MIS údržba ciest a komunikácii a zároveň stanovilo cenu. Po dokončení prác na chodníku už na ostatné položky v projekte financie neostali. Informoval o tom, že nastriekanie čiar sľúbil p. viceprimátor Martin Turčan.

- P. Teicher sa spýtal prítomných členov, či majú vedomosť o tom, v akom štádiu je realizácia investičných akcií naplánovaných na rok 2015 (oprava a výstavba chodníkov). Občianska rada poverila p. Teichera zistiť aktuálny stav investičného plánu.

- Pán Fáber upozornil členov rady na zlý stav detského ihriska, ktoré je bez šúchačky a informačnej tabule na Kalinčiakovej ulici. Pán Fáber priebežne opravuje ihrisko svojpomocne, ale bolo by vhodné požiadať mesto o jeho pravidelnú údržbu. Prítomní sa zhodli, že občianska rada požiada mesto o túto službu. (O potrebe žiadosti budú členovia rady informovať p. Hanka ako predsedu občianskej rady).

-Pani Povinská informovala o nebezpečnej situácií na cestách a chodníkoch, keď konáre stromov prečnievajú nad cestami. Pán Oros pripomenul, že podobná situácia je aj na Bernolákovej ulici. O potrebe kontaktovať mesto s týmto problémom bude rada informovať predsedu rady p. Daniela Hanka.

-p. Chlumecký požiadal o osadenie košov na psie exkrementy na Kalinčiakovej 2-5

 

Ďalšie stretnutie občianskej rady sa bude konať 06. Októbra o 18:00 hod., v priestoroch SZU na Bernolákovej ulici.

Zapisovateľ: Tomáš Teicher

V Banskej Bystrici, 08.09.2015