O občianskej rade

Občiansku radu si tvoria poslanci volebného obvodu ako poradný orgán. Občianska rada pri svojej činnosti spolupracuje aj s občianskym združením.

Občianska rada Radvaň zasadá v roku 2022 spravidla prvý utorok v mesiaci v priestoroch auly SZU na Bernolákovej ulici od 18.00 hod. Zasadnutia ORR sú verejné. Všetci obyvatelia Radvane a ostatní hostia sú na zasadnutiach srdečne vítaní! 

Ciele občianskej rady

- navrhuje využitie financii z dotácii Mesta na podporu mestských časti
- navrhuje plán akcii, ktoré sa budú realizovať nasledujúci rok
- organizuje kultúrne a športové akcie pre verejnosť
- navrhuje údržbu verejnoprospešných zariadení v majetku mesta
- vykonáva verejnoprospešné aktivity na zlepšenie života vo volebnom obvode
- organizuje stretnutia občanov s poslancami
- napomáha poslancom riešiť problémy a podnety občanov

predseda: Roman Miškár
podpredseda: Anton Jankovič

členovia:  Anna Provinská, Gabriela Tokárska, Nadežda Bieliková, Valéria Baťková, Ľubica Póčivá, Lenka Majerová, Martina Bobáková, Daniel Hanko,   Ján Moravčík, , Peter Rusnák, Matúš Kršňák, Jaroslav Bystran, Pavel Miklóši. 

Galéria: