Zápis zo stretnutia poslancov Výboru mestskej časti 5 – Radvaň s Občianskou radou Radvaň

Prítomní:
poslanci: Ľudmila Priehodová, Marta Gajdošíková, Ján Chladný
členovia Občianskej rady: Daniel Hanko, Dušan Bók, Miroslava Kamenská, Soňa Feiková

Program:
1. Predstavenie nových poslancov
2. Príprava Dňa detí v Radvani
3. Rôzne

K bodu 1:
Poslankyňa Priehodová privítala prítomných, predstavila nových poslancov zmeneného obvodu – spojeného sídliska Radvaň. Ďalej stretnutie viedol predseda Občianskej rady Daniel Hanko.

K bodu 2:
Občianska rada spolu s OZ Za dôstojnú Radvaň pripraví zoznam aktivít a predpokladaných nákladov na akciu Deň detí v Radvani, predpokladaný termín akcie je 18.6.2011.
Zoznam aktivít – príprava Dňa detí
• Organizačné zabezpečenie: plagát, Radničné noviny, oznámenie na mesto, objednávky, mestská polícia, odd. Školstva, PKO – stoly, stoličky, prístrešky, DJ Bobot, Vedecká hračka, lekárničky pre zdravotníčky, flipčart pre futbalový turnaj - zabezpečí p. Priehodová
• Moderátorku, Kone, Balónovú show, Maľovanie na tvár, Balíčky 200 ks, Tvorivé dielne, oslovovanie sponzorov – zebezpečia: p. Kamenská, p.Feiková, p.Galicová
• Futbalový turnaj – zabezpečí p. Bók 
• Technické zabezpečenie – prevoz stoličiek, stolov, prístreškov a nealko od sponzora zabezpečí p. Hanko
• Finančné zabezpečenie akcie bude z prostriedkov na občana vo výške cca 1000 Eur. 
• Balónová show, kone, DJ Bobot budú fakturované priamo mestu – objednávky zabezpečí p. Priehodová (fakturačné údaje dodá p. Kamenská)
• Ostatné výdavky sa budú hradiť ako po minulé roky z krátkodobej finančnej pôžičky od OZ za dôstojnú Radvaň.
• Hľadať rozhodcu pre Turnaj v minifutbale – Priehodová, Bók.

K bodu 3:
• p.Priehodová informovala o „Koncepcii organizácie statickej dopravy v CMZ“, predloženej v dopravnej komisii .
• p. Kamenská predniesla požiadavku na umiestnenie nádob a sáčkov na psie exkrementy (podnet pre komisiu pre ŽP a následne pre rozpočet na budúci rok), požiadavku na oplotenie ihriska od cesty, vybetónovanie podkladu pod tenisový stôl (6x9m)
• diskusia o školskom areáli ZŠ Radvanská a jeho potrebe rekonštrukcie: p. Chladný tlmočil názor Komisie MsZ pre školstvo, šport a kultúru, že budúci rok by sa malo investovať do tohto areálu cca 600 tis. Eur.