O občianskej rade Radvaň

V zmysle čl. 1 ods. 7 Štvrtej časti Štatútu mesta Banská Bystrica Výbor mestskej časti ( VMČ ) môže zriadiť  Občiansku radu ( OR ) ako poradný orgán za účelom účasti obyvateľov príslušnej mestskej časti na výkone samosprávy mesta.  Občianska rada Radvaň pri svojej činnosti spolupracuje aj s občianskym združením Za dôstojnú Radvaň.

Občianska rada Radvaň ( ORR ) zasadá v roku 2024 spravidla jeden kŕat do mesiaca v priestoroch CENTRA RADVAŇ na Námestí Ľudovíta Štúra 15 ( nebytové priestory s výkladom v bytovom dome oproti hlavnému vchodu do ZŠ a MŠ Radvanská 1 ). Zasadnutia ORR začínajú od 18.00 hod., a sú verejné. Všetci obyvatelia Radvane a ostatní hostia sú na zasadnutiach SRDEČNE vítaní!

Ciele občianskej rady:
- navrhuje využitie financii z dotácii Mesta na podporu mestských časti
- navrhuje plán akcii, ktoré sa budú realizovať nasledujúci rok
- organizuje kultúrne a športové akcie pre verejnosť
- navrhuje údržbu verejnoprospešných zariadení v majetku mesta
- vykonáva verejnoprospešné aktivity na zlepšenie života vo volebnom obvode
- organizuje stretnutia občanov s poslancami
- napomáha poslancom riešiť problémy a podnety občanov

predseda OR: Pavol Miklóši
podpredsedna OR: Daniel Hanko

členovia:  Anna Provinská, Gabriela Tokárska, Nadežda Bieliková, Valéria Baťková, Lenka Majerová, Daniel Hanko, Peter Rusnák, Jaroslav Bystran, Ľudmila Priehodová, Anna Marušková, Ľubica Póčová, Lenka Mikolajová.