Pozvánka na zasadnutie OR Radvaň, 14. februára ( utorok ) 2023 o 18.00 hod. v priestoroch Centra Radvaň na Námestí Ľ. Štúra 15

Program: 1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 2. Slovo pre hostí, podnety od občanov 3. Plán akcií OR pre rok 2023, voľba garantov akcií a podujatí, informácie pre garantov o správnom a včasnom vyúčtovaní akcií OR 4. Organizácia podujatia Karneval (určenie garanta, miesta a presného termínu podujatia) 5. Informácie a plán zapojenia dobrovoľníkov do akcií OR 6. Plán zasadnutí OR pre rok 2023 7. Informácia zo zasadnutia Výboru mestskej časti, komisií MsZ a z mestského zastupiteľstva 8. Rôzne, diskusia 9. Uznesenie, záver Pavol Miklóši predseda Občianskej rady Radvaň