Pozvánka na zasadnutie OR Radvaň, dňa 13.9.2022 od 18.00 hod.

Vážení a milí Radvančania, pozývame nás na septembrové zasadnutie OR Radvaň na ktorom sa bude diskutovať o plánovanej výstavbe cyklotrasy - vetva Radvaň a o budovaní polopodzemných kontajnerov v našej mestskej časti. Všetci ste na zasadnutie OR srdečne vítaní!

 1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 2. Informácia k procesu príprav cyklotrasy  vetva Radvaň
 3. Informácia k budovaniu polopodzemných kontajnerov
 4. Slovo pre hostí
 5. Podnety občanov
 6. Vyhodnotenie podujatia „Radvanská tancovačka“ / august /
 7. Vyhodnotenie podujatia „Radvanský deň 2022“ /1. 9. 2022/
 8. Informácia k podaným projektom do Participatívneho rozpočtu 2022
 9. Informácia o zapojení sa do Týždňa dobrovoľníctva, aktivity v Centre Radvaň, dňa 19.9., od 14.00-19.00, dňa 20.9. 9.00-12.00
 10. Kontrola plnenia uznesení
 11. Rôzne
 12. Uznesenie, záver