Stav investičných akcií naplánovaných na rok 2015

V júni 2015 Občianska rada Radvaň vypracovala návrh rekonštrukcie a výstavby nových chodníkov na území sídliska Radvaň (príp. Bernolákovej ulice). Dňa 26. júna bol návrh investičných akcií prerokovaný na zasadnutí Výboru mestských častí pri Volebnom obvode č. 4. Zo zápisnice výboru vyplýva, že pre každú časť volebného obvodu sa určil jeden poslanec, ktorý bude zodpovedať za investície v určenej mestskej  štvrti. Pre mestskú časť Radvaň bolo na investície vyčlenených 10 000 eur. Za výbor mestských častí  zodpovedá za investíciu pani poslankyňa Ing. arch. Ľudmila Priehodová. Prostredníctvom pani poslankyne sme získali informáciu o aktuálnom stave investičných akcií naplánovaných na rok 2015. Informácie poskytla pani Ing. Renáta Hláčiková (MsÚ Banská Bystrica):

Dobrý deň,
z materiálu občianskej rady vyplynula

  1. ako priorita úprava zvodidiel na Radvanskej ul. v blízkosti školy, nacenené na 677,28 €,
  2. ďalej vybudovanie chodníka na pod Novamedom - Mesto je v rokovaní s SBD o zámene pozemkov
  3. vyznačenie parkovacích miest na Radvanskej (hotové z prostriedkov správcu MK) a na Bernolákovej (v zmysle schváleného vodorovného dopravného značenia by bolo k dispozícii menej parkovacích miest, ako vedia vodiči využiť bez VDZ, preto časť obyvateľov Bernolákovej ul. nesúhlasí s realizáciou VDZ)
  4. oprava chodníka celkom okolo kaštieľa je nacenená na 15 656,21 €. Keďže je k dispozícii len 10 000 €, vybrali sme horšie časti chodníka = z ľavého boku kaštieľa popri ihrisku (2 524,27 €) a z pravého boku (popred bytový dom Radvanská 25 - prepad chodníka - 6 726,90 €), tým minieme určené prostriedky na obnovu MK z VO č.4 v Radvani

677,28 + 2 524,27+ 6 726,90 = 9 928,45 €.

Bod 5. - opravu ihriska na Poľnej 19 už nie je možné realizovať (nedostatok finančných prostriedkov) a o opravu schodov k budove pošty na Kalinčiakovej ulici sme požiadali spolu počas obhliadky dňa 17.08.2015 vedúcu smeny Pošty 5 p. Luciu Klibaniovú, ktorá požiadavku obyvateľov Radvane a klientov pošty prisľúbila pretlmočiť vedeniu pošty a opakovane aj správcovi objektu (bod 6. predloženého materiálu v časti "Krátkodobý charakter").

 

Dokument s investičnými akciami, ako ich odporučila Občianska rada Radvań, možno nájsť na nasledovnej stránke:
http://www.bbradvan.sk/investicne-akcie-mestska-cast-radvan