Vypracovanie návrhu pre zvýšenie klimatickej pohody na sídlisku Radvaň

Zápis z  rokovania pracovnej skupiny OR Radvaň pre investície a rozvoj

konaného dňa 14.7. 2020 v Aston Caffe

Prítomní:

Roman Miškár, Anton Jankovič, Ľubica Póčová, Marián Lietava, Matúš Kršňák a Peter Rusnák

Stretnutie sa uskutočnilo v súlade s uznesením OR Radvaň č. 06/06/2020 zo dňa 23.6. 2020 na podnet Ľ. Póčovej na tému Vypracovanie návrhu pre zvýšenie klimatickej pohody na sídlisku Radvaň.

Rokovanie pozostávalo z troch celkov:

  1. Koncepčné východiská pre zlepšenie klimatickej pohody

Prvým impulzom k tejto aktivite bol návrh P. Rusnáka na riešenie vnútrobloku Bernolákova- Radvanská, ktorý bol dodaný na Mesto a Mesto má zámer dopracovať ho do štúdie a pripraviť na financovanie z eurofondov. Ukázalo sa, že je dobré, ak sú pripravené nejaké námety, lebo keď sa naskytne možnosť financovania, tak je dobre mať pripravený projekt v šuflíku.

P. Rusnák informoval, že v novom programovom období je možné podporiť aj integrovaný komunitný rozvoj. V rámci neho je možné vybudovať komunitné centrá, dobudovať ihriská, chodníky, zariadenia pre oddych a relax a pod. - teda dokompletovať potreby komunity pre skvalitnenie jej života. Vo svete sa bežne tento rozvoj realizuje prostredníctvom mestských akčných skupín – čiže verejno-súkromných partnerstiev metódou CLLD – komunitne vedený miestny rozvoj. Podmienkou však je, že táto metóda musí byť zakotvená v Partnerskej dohode a následne aj v Stratégii udržateľného mestského rozvoja B. Bystrice. Preto aby sa tak stalo, je potrebné vykonať aktivity, ktoré prekračujú rámec pracovnej skupiny.

Takýto koncept podpory mestských komunít podporuje aj Ministerstvo dopravy, sekcia bývania.

 

  1. Spájanie OR v záujme podpory opatrení voči zmene klímy na sídliskách

Pani Ľ. Póčová predložila návrh, aby sme oslovili aj ďalšie občianske rady na sídliskách a vyzvali ich k vytvoreniu spoločnej iniciatívy za účelom tvorby komunitných projektov na zlepšenie klimatickej pohody na sídliskách. Takýmto spoločným postupom by sa skôr dalo presadiť, aby Mesto tejto problematike venovalo viac pozornosti a aby ju aj podporovalo.

Účastníci sa zhodli, že je to dobrý nápad a poverili predsedu pracovnej skupiny, aby ho predložil na prerokovania na budúcom zasadnutí OR Radvaň.

 

  1. Námet pre vlastnú aktivitu OR

Na záver sa účastníci zhodli, že by bolo veľmi vhodné, ak by naša OR išla v tomto smere príkladom a motivovala by aj ostatné OR. Dohodli sme sa, že takým jednoduchým projektom, ktorý by sme zvládli aj vlastnými silami, by mohli byť komunitné záhradky. Cieľom by bolo každý rok vybudovať jednu a to vždy v tom okrsku, kde by obyvatelia prejavili o túto aktivitu záujem. Pre rok 2021 padol návrh na komunitnú záhradu na mestskom pozemku na Poľnej ulici, evidovanom na LV ako záhrada. 

Účastníci odporúčajú predsedovi skupiny, aby návrh svojpomocného budovania komunitných záhrad na sídlisku Radvaň predložil na najbližšie rokovanie OR.

V B. Bystrici 14.7. 2020 zapísal: Peter Rusnák