Zápisnica zo zasadnutia (4. júna 2024)

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Slovo pre hostí, podnety od občanov
3. Informácia zo zasadnutí komisií MsZ
4. Informácie k participatívnemu rozpočtu na rok 2024
5. Príprava podujatia Radvanské rande pri Hrone
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenie, záver