Zápisnica zo zasadnutia (7. mája 2024)

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Slovo pre hostí, podnety od občanov
3. Informácia zo zasadnutí komisií MsZ
4. Vyhodnotenie akcie Za krajšie mesto v Radvani
5. Voľba podpredsedu/podpredsedníčky
6. Príprava podujatia Radvanský deň detí (MDD)
8. Rôzne, diskusia
9. Uznesenie, záver