Zápisnica zo zasadnutia (apríl 2024)

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení ORR
3. Slovo pre hostí, podnety od občanov
4. Informácia zo zasadnutia komisií MsZ
5. Smerovanie ORR v roku 2024
6. Akcia ,,Za krajšie mesto“
7. Rôzne, diskusia
8. Uznesenie, záver