Zápisnica zo zasadnutia občianskej rady 1.12.2015

Priložené súbory: 

ZÁPISNICA

zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici,

 

konaného dňa 1.12.2015

 

 

PROGRAM

  1. Otvorenie občianskej rady
  2. Slovo pre hostí
  3. Informovanie o zasadnutí Výboru mestských časti
  4. Spolupráca so súkromným Centrom voľného času Yamaha
  5. Rámcový plán na rok 2016
  6. Večer seniorov – vyhodnotenie
  7. Vyhodnotenie súťaže o nové logo občianskej rady
  8. Voľba predsedu občianskej rady
  9. Rôzne

Prítomní členovia a poslanci

Členovia: Daniel Hanko, Anna Povinská, Soňa Orosová, Marián Lietava, Jozef Seko, Ján Moravčík, Roman Miškár, Ján Chlumecký, Erika Karová, Anton Jankovič, Peter Novanský, Marián Fáber, Peter Rusnák, Lenak Lapinová, Gabriela Tokárska, Tomáš Teicher, Martin Patúš

Poslanci: viceprimátor Mgr. Jakub Gajdošík, poslanci Milan Smädo, Ing. Igor Kašper, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký.

Otvorenie občianskej rady

Pán Hanko otvoril zasadnutie občianskej rady a informoval o predloženom programe. Prítomní členovia schválili predložený program zasadnutia. Ospravedlnili sa – pani poslankyňa Priehodová a členovia – pani Kamenská, pani Ševcová a pán Vincenc.

Slovo pre hostí

Pozemky na Bernolákovej ulici vo vlastníctve Slovenskej zdravotníckej univerzity

Pán Gajdošík a pán Dluholucký vysvetlili situáciu ohľadom prevodov pozemkov vo vlastníctve SZU. Pozemky predtým patrili Ministerstvu vnútra. Po ich prevode na SZU sa v ich vlastníctve ocitol aj priľahlý panelák s ihriskom na Bernolákovej ulici. Keďže aj SZU je štátna inštitúcia, pozemky stále ostávajú vo vlastníctve štátu. Univerzita neplánuje spoplatňovať parkovisko, alebo stavať rampy. Obyvatelia sa nemusia ani obávať, že SZU bude využívať pozemky pod ihriskom alebo okolo paneláka na nejaké účely proti vôli obyvateľom bytovky.

Členovia rady upozornili na problém, že pozemky SZU okolo bytovky nikto nekosí. Pán Smädo prisľúbil, že o kosenie trávnika sa bude starať mesto (ZAaRES), hoci je aj v majetku SZU.

Členovia rady (pani Povinská a pán Hanko) upozornili, že v čase podujatí v SZU sú preplnené parkoviská pred blízkymi bytovkami. Parkujú na nich návštevníci akcií, hoci v podzemnom parkovisku sú stále voľné miesta. Pán Dluholucký prisľúbil rokovať s riaditeľom SZU o podzemných garážach. Podľa neho, podzemné garáže by mohli byť pre návštevníkov podujatí zadarmo a stane sa to ponukou pre organizátorov podujatí v aule SZU.

Financie na investičné akcie v roku 2016

Pán Smädo informoval, že Výbor mestských častí (volebný obvod 4) má na rok 2016 v rozpočte 33

000 eur na investičné akcie na území Radvane. Členovia rady majú pripraviť investičný plán, ktorý predložia Výboru na schválenie. Presný termín na odovzdanie nebol určený.

Prítomní členovia spomenuli na stretnutí výstavbu schodísk:

• na Bernolákovej ulici nad škôlkou smerom do kopca

• od Novamedu smerom dole ku Radvanskej ulici

Konkrétne podoby plánu budú ešte upresnené. Pán Gajdošík prisľúbil, že v prípade schodísk je možné

uzatvoriť dohodu mesta so súčasným vlastníkom pozemkov (Stavebným bytovým družstvom).

Pozemky pod schodmi by sa vysporiadali výmenou za iné pozemky mesta.

2.3. Kriminalita a vandalizmus v okolí Bárczyovského kaštieľa

Členovia rady upozornili na vandalizmus v tejto časti Radvane. Pán Smädo prisľúbil zvolať stretnutie všetkých zainteresovaných, aby sa podarilo problém s bezdomovcami a vandalizmom vyriešiť. Na stretnutie budú pozvaní obyvatelia, zástupcovia životného prostredia, polície, ako aj súkromní vlastníci dotknutých pozemkov. Riešením by bolo oplotenie pozemkov, aby sa zabránilo zdržiavaniu sa vandalov.

Pán Gajdošík prisľúbil pomoc, keď s upratovaním pozemkov môžu pomôcť aktivační pracovníci.

2.4. Multifunkčné ihrisko v areáli školy ZŠ Radvaň

Výstavba multifunkčného ihriska vyvolalo niekoľko výhrad medzi niektorými obyvateľmi Radvane. Výhrady sa týkali najmä umiestnenia ihriska do stredu futbalového trávnika v areáli školy. Pán Kašper vysvetlil, že nebolo možné postaviť ihrisko na vedľajšej betónovej ploche, keďže popod ňu vedú inžinierske siete. Rozmery ihriska taktiež nedovoľovali postaviť ihrisko priečne, po šírke trávnika. Rozmery ihriska sú dané vládnym programom na poskytovanie dotácií.

Ďalšou výhradou obyvateľov bol skorší začiatok výstavby oproti dohodnutému termínu. Podľa pána Kašpera ide o zodpovednosť zhotoviteľa, pričom skorší začiatok umožní urýchliť výstavbu v priaznivejšom počasí.

P. Rusnák podotkol, že vybudovanie ihriska v strede znemožní využitie veľkého trávnika futbalovou triedou. Pán Smädo dodal, že multifunkčné ihrisko je pre futbalovú triedu lepšou voľbou, ako údržba veľkého trávnika. Veľký trávnik je veľmi náročný na častú údržbu a rýchlo sa opotrebuje. Zo svojej skúsenosti pri práci s mládežou odporúča takéto riešenie.

Členovia rady (pán Jankovič a pán Rusnák), upozornili, že výstavba ihriska nebola konzultovaná s vedením školy. Zástupca školy, pán Babjak, sa v minulosti niekoľkokrát uchádzal o dotáciu na športový areál, ale neúspešne. Pán Jankovič pozval prítomných poslancov na prerokovanie návrhu na rekonštrukciu športového areálu, ktorý pripravila škola spolu so športovcami.

Prítomní poslanci prisľúbili, že ihrisko sa nebude zamykať, teda bude prístupné aj pre širokú verejnosť. Ihrisko bude v celoročnej prevádzke s umelým osvetlením.

Financovanie a spôsob pravidelnej údržby sa ešte v budúcnosti upresní. Pán poslanec Smädo navrhuje, aby sa o všetky ihriská starala Správa športových a telovýchovných zariadení.

2.5. Zmena volebných obvodov

Pán Smädo informoval prítomných o príprave zmeny volebných obvodov mesta Banská Bystrica. Súčasný volebný obvod č.4 bude rozdelený na viacero obvodov – vzniknú nové obvody Radvaň, Fončorda, Pršianska terasa a Kráľová.

2.6 Diskusia s hosťami – ďalšie témy

Pán Jankovič požiadal prítomných zástupcov mesta o kontaktovanie majiteľov pozemkov pod starým Tescom. Majitelia by mohli verejnosti objasniť svoje zámery s pozemkom, prípadne jeho údržbou.

Pán viceprimátor informoval aj o pokračovaní rekonštrukcie Radvanského kaštieľa. V súčasnosti je už k dispozícii stavebné povolenie a ukončuje sa verejné obstarávanie. Prioritou je záchrana kaštieľa, rekonštrukcia strechy, neskôr sa začne aj s revitalizáciou priľahlého parku.

Pán Moravčík sa spýtal na riešenie protihlukovej steny na ceste R1 Banská Bystrica - Radvaň, nakoľko už minulý rok bol prísľub z mesta, že sa bude tento problém riešiť. Podľa pána Smäda by štúdia mala byť spracovaná, zástupcovia mesta by sa mali obrátiť na kompetentné orgány. Pán Gajdošík sa vyjadril, že vie o tomto probléme a je potrebné sa ním zaoberať.

Pán Moravčík opätovne poukázal na chýbajúci kamerový systém napojený na mestskú políciu a na prísľub mestských poslancov v minulom roku tento problém riešiť. Poukázal na časté krádeže majetku občanov najmä motorových vozidiel, ktoré sa na sídlisku dejú. Pán Gajdošík sa vyjadril, že problém si uvedomujú, chcú ho riešiť avšak riešenie je závislé od finančného rozpočtu mesta. Pán viceprimátor Gajdošík prisľúbil, že keď sa v najbližšej dobe bude zavádzať nový kamerový systém, bude sa budovať na sídlisku Radvaň.

Informovanie o zasadnutí Výboru mestských častí

Pani Karová informovala o schválených zmenách v zložení občianskej rady, ktoré boli schválené na Výbore mestských častí. Za nových členov boli zvolení p. Tokárska, p. Teicher a p. Patúš. 15 členov rady bolo odvolaných. Občianska rada má momentálne 23 členov. Informovala o tom, že p. predseda musí do konca roka vypracovať ročné zúčtovanie za rok 2015, napísať výročnú správu a do konca roka

ju predložiť na Výbor mestských častí. Taktiež nachystať Investičný plán na rok 2015.

Spolupráca so súkromným Centrom voľného času Yamaha

P. Karová sa opýtala poslancov to, či môže OR uzatvárať akékoľvek zmluvy. Pán Jankovič predstavil návrh dohody s SCVČ Yamaha. Pán Smädo upozornil, že občianska rada nie je právny subjekt, ale zmluvu s SCVČ môže uzavrieť občianske združenie pôsobiace v Radvani (napr. OZ Za dôstojnú Radvaň).

Rámcový plán na rok 2016

Pani Karová informovala prítomných, že Rámcový plán na rok 2016 bol schválený Výborom mestských častí. Konkrétnu podobu rámcového plánu dostali členovia rady emailom pred stretnutím rady. Pani Karová informovala aj o navýšení rozpočtu v prepočte na jedného obyvateľa z 1,25 eur na 1,50 eur a aj o tom, že z rámcového plánu bola vyňatá akcia Spravodaj OR nakoľko ho členovia Výboru mestských častí neschválili.

Večer seniorov – vyhodnotenie

Pani Karová stručne informovala o priebehu podujatia Večer seniorov. Akciu navštívilo vyše 80 hostí, ďalšími prítomnými boli členovia rady a niektorí poslanci za volebný obvod č.4. Hostia aj organizátori hodnotili podujatie ako vydarené a úspešné. Pani Karová nechala prítomným kolovať podrobné zúčtovanie podujatia. Informovala o programe, aj o tom, že počas podujatia mali možnosť hostia vypísať anketové lístky z ktorých vyplynulo aj to, že seniorom v Radvani chýba klub dôchodcov, opravené schody k Pošte, turistický krúžok a viac podujatí pre seniorov.

Vyhodnotenie súťaže o nové logo občianskej rady

Do súťaže bolo prihlásených 5 prác od dvoch rôznych autorov. Prítomní členovia rady vybrali víťazný návrh od Daniela Rerka, študenta Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Voľba predsedu občianskej rady

Prítomní členovia rady zvolili za svojho predsedu občianskej rady Radvaň pána Daniela Hanka. nakoľko nebol zvolený ešte oficiálne a členovia OR neboli doposiaľ uznášaniaschopní.

Rôzne

Pani Karová informovala o tom, že bol osadené hracie prvky so šúchačkou na Bernolákovej ulici a predložila prítomným členom návrh Spravodaja občianskej rady, vyzvala prítomných členov, ktorý budú pomáhať s prípravou podujatia Mikuláš 2015, aby ostali v miestnosti aj po skončení rady, aby sa prerokovali prípravy tohto podujatia.

 

Zapisovateľ: Tomáš Teicher

Predseda: Daniel Hanko

Dňa 1.12.2015 v Banskej Bystrici