Zápisnica zo zasadnutia občianskej rady 2.6.2015

Priložené súbory: 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Plán akcii

3. Informácie zo zasadnutia Komisie pre rozvoj mestských častí

4. Prezentácia o poškodených chodníkoch a miestnych komunikáciách

5. Vyhodnotenie ankety parkovacích miest

6. Ostatné

7. Diskusia, záver

1. OTVORENIE

Členka občianskej rady Miroslava Kamenská privítala hostí a oboznámila ich s programom stretnutia. Prítomní 11 členovia OR: Miroslava Kamenská, Erika Karová, Anna Povinská, Soňa Orosová, Ivana Barlíková, Marián Lietava, Jozef Seko, Ján Moravčík, Anton Jankovič, Peter Novanský, Peter Rusnák a hostia: Gabriela Tokárska, Tomáš Teicher, poslankyňa Ľudmila Priehodová. Ospravedlnili sa Daniel Hanko, Lenka Lapinová.

Uznesenie č.1: OR schválila predložený program stretnutia.

2. PLÁN AKCIÍ

Erika Karová informovala o akcii Radvanský chodecký okruh, ktorá sa konala dňa 14.5.2015 a bola organizovaná OR Radvaň, ZŠ Radvanská a Dukla BB. Do akcie sa zapojilo 80 detí zo ZŠ Radvanská, ktoré prejavili záujem aj o krúžok na škole. Víťazi sa zúčastnili na finálových chodeckých pretekoch v Podlaviciach. OR chce ponechať akciu ako tradíciu.

Miroslava Kamenská informovala o zakúpení košov na psie exkrementy a sieťky na stolnotenisový stôl na ihrisko v hodnote 75,- Eur. Ďalej informovala prítomných o plánovanej akcii MDD, ktorá sa bude konať 6.6.2015, na ihrisku pri Tihányiovskom kaštieli. Prítomných oboznámila s programom a s predbežnými nákladmi a zároveň ich pozvala na akciu. Ďalej informovala o prenájme priestoru pre stretávanie OR, kde nájom bude účtovaný v sume 14,- Eur na 2 hodiny.

Členovia OR sa dohodli na akcii „Futbalový turnaj“, ktorá sa bude konať v septembri, v spolupráci so ZŠ Radvaň. Zodpovedná osoba p. Anton Jankovič.

Uznesenie č. 2:

Členovia OR schválili:

- akcia Radvanský chodecký okruh sa bude robiť tradične každý rok,

- predpokladané náklady a program na akcii MDD dňa 6.6.2015,

- sumu za prenájom priestorov v Zdravotníckej univerzite,

- plánovanú akciu „Futbalový turnaj“ na mesiac september.

3. Informácie zo zasadnutia Komisie MsZ pre rozvoj mestských častí

Miroslava Kamenská podala informácie zo zasadnutia Komisie MsZ pre rozvoj mestských častí, kde sa komisia zaoberala finančnými prostriedkami vo výške 30 000,- EUR na každý volebný obvod, ktoré sú vyčlenené z rozpočtu Mesta. Tieto prostriedky majú byť použité na investičné akcie, ako oprava chodníkov, ciest, obrubníkov atď. Komisia požiadala predsedov OR o vypracovanie plánu investičných akcii s rozdelením na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Plán investičných akcii sa má predložiť na najbližšom stretnutí komisie.

Uznesenie č. 3 Členovia OR sa dohodli na zostavení zoznamu krátkodobých, strednodobých a dlhodobých investičných akcii.

4. Prezentácia o poškodených chodníkoch a miestnych komunikáciách

Miroslava Kamenská informovala o obhliadke chodníkov, ktorú vykonali niektorí členovia OR a o tom, ktoré chodníky si vyžadujú opravy.

P. Tokárska upozornila na poškodený povrch detského ihriska na Poľnej ulici pred vchodmi 1 až 27, kde sa vytvorili pukliny na povrchu asfaltu a hrozí riziko úrazov. Dohodlo sa, že pošle fotodokumentáciu.

P. Priehodová upozornila na poškodené schody ku objektu POŠTY.

Uznesenie č. 4: Členovia OR sa dohodli na prioritách a vytvorili nasledujúci zoznam poškodených ciest, chodníkov, parkovísk atď.

Medzi krátkodobé ciele zaradili:

 • oplotenie zvodidiel popri potoku na Radvanskej ulici,

 • vybudovanie chodníku cestou od Jednoty k Novamedu /priestor rozkopaný a neupravený/,

 • nastriekanie alebo nalepenie čiar na parkovisku pred Radvanskou 12-24 a Bernolákovej ulici /párne čísla/,

 • oprava chodníka pri Tyhányiovskom kaštieli,

 • oprava povrchu detského ihriska na Poľnej ulici, kde hrozia úrazy,

 • oprava schodov ku objektu POŠTA,

Medzi strednodobé ciele sa zaradili /časový horizont o 2-3 roky/:

 • oprava chodníku Radvanská 12-24 od cesty,

 • chodník pri výjazde pod obchodom Jednota,

 • chodník výjazd z parkoviska pri Jednote na cestu,

 • oprava chodníku ku autobusovej zastávke na Kúpeľnej ul.,

 • chodník na Bernolákovej ulici, nepárne čísla z vnútornej strany od škôlky,

 • oprava chodníku Radvanská 12 – 24 od kaštieľa,

 • oprava chodníku Poľná ul., popri hlavnej ceste,

 • chodník na Námestí Ľudovíta Štúra oproti škole,

 • oprava obrubníka ku prechodu pre chodcov na Sládkovičovej ul., ktorý vedie ku obchodu DYNO,

Medzi dlhodobé ciele sa zaradili:

 • vybudovanie schodov cez kopec od Bernolákovej ul. ku škôlkam,

 • oprava chodníku ku TESCU popri garážach,

 • vybudovanie nových parkovacích miest na Radvanskej 12 – 24,

 • oprava cesty popri parku Radvanských, popri potoku,

 • výmena povrchov na detských ihriskách za TARTANOID,

 • vybudovanie schodov od Radvanskej 12 – 24, popri Zdravotníckej univerzite ku Novamedu

 • rekonštrukcia Radvanského parku

OR žiada Mesto o vyzvanie majiteľa objektu POŠTY za účelom opravy schodov. Zodpovedná osoba p. Priehodová.

Zoznam investičných akcii sa predloží Výboru mestskej časti VO4 a následne bude postúpený na schválenie do Komisie pre rozvoj mestských častí.

5. VYHODNOTENIE ANKETY PARKOVACÍCH MIEST

Peter Rusnák informoval o výsledkoch ankety, kde sa zistilo, že máme 4000 parkovacích miest a 1300 parkovacích miest ešte chýba.

6. OSTATNÉ

Peter Rusnák otvoril tému vytvorenia komunitného centra v Radvani. Členovia OR sa zhodli na priestoroch v ZŠ Radvaň. Je potrebné dohodnúť stretnutie s vedením školy a dohodnúť sa na možnostiach a podmienkach prenájmu priestorov.  

Medzi ďalšie plánované akcie na mesiac september patrí „Grilovačka“, ktorá bude spojená s akciou „Futbalový zápas“. Na ďalšej OR sa dohodnú presné inštrukcie.

Erika Karová informovala členov OR o tom, že kľúče od 2 vývesných tabúľ dostal aj Tihányiovský kaštieľ a budú tam zverejňovať informácie o akciách.

P. Tejcher informoval o tom, že na facebooku je vytvorená stránka OR Radvaň, kde sú poskytované informácie o chode OR a navrhol možnosť využívania stránky Spolu sme Radvaň, kde je už prihlásených viac užívateľov.

Erika Karová spomenula hlasovanie za projekty na MÚ z Participatívneho rozpočtu, kde bol predložený projekt od p. Lietavu - Dopravné ihrisko. Požiadala ho o informácie k tomuto projektu a taktiež informovala o projekte Eko obývačka pre komunitné centrum Fončorda. P. Rusnák informoval aj o projekte Cesta k Malachovskému potoku a požiadal prítomných o pomoc pri hlasovaní, ktoré bude možné do 11.6.2015.

Ďalším bodom bolo hodnotenie účasti členov OR na pravidelných mesačných stretnutiach. Členmi rady by mali byť ľudia, ktorí majú záujem skutočne pracovať pre komunitu a nájdu si čas na pravidelné stretávanie.

Uznesenie č. 5: OR súhlasí so spojením akcie „Futbalový zápas“ a „Grilovačka“ v mesiaci september.

Uznesenie č.6: OR schválila posielanie pozvánok na zasadnutia elektronicky.

Uznesenie č.7: OR sa dohodla na prehodnotení členstva v rade u tých členov, ktorí sa bez ospravedlnenia nezúčastňujú zasadnutí viac ako trikrát. Budú navrhnutí na odvolanie z OR, na základe Zápisnice zo dňa 9.4.2015.

8. DISKUSIA, ZÁVER

Ďalšie stretnutie občianskej rady je naplánované na 7.7.2015 o 18.00 hod v priestoroch Zdravotníckej univerzity na Bernolákovej ulici.

Zapisovateľka: Erika Karová

V Banskej Bystrici, 2.6.2015