Zápisnica zo zasadnutia občianskej rady 5.5.2015

Priložené súbory: 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Oboznámenie s plánovanou akciou Radvanský chodecký okruh

3. Riešenie problémov s mestskou políciou

4. Parkovacie miesta - anketa

5. Príprava akcie Športový deň detí pri príležitosti MDD

6. Ostatné

7. Web stránka OR

8. Diskusia, záver

 

1. OTVORENIE

Predseda občianskej rady Daniel Hanko privítal hostí a oboznámil ich s programom stretnutia. Prítomní 15 členovia OR: Daniel Hanko, Miroslava Kamenská, Erika Karová, Marián Lietava, Anton Jankovič, Anna Povinská, Soňa Orosová, Lenka Lapinová, Peter Rusnák, Peter Novanský, Anna Švecová, Jozef Seko, Marián Fáber, Dušan Bok, Jana Galicová ďalej 4 občania Tomáš Teicher, Jana Babjaková, Peter Novák a poslankyňa Ľudmila Priehodová.

 

Uznesenie č.1: Členovia Občianskej rady Radvaň schválili predložený program stretnutia.

 

2. OBOZNÁMENIE S PLÁNOU AKCIOU RADVANSKÝ CHODECKÝ OKRUH

Daniel Hanko privítal hosťa p. Juraja Benčíka z VŠC Dukla BB, ktorý prítomných oboznámil s pripravovanou akciou pod názvomRadvanský chodecký okruh – Majstrovstvá ZŠ Radvanská v chôdzi. Akcia sa bude konať dňa 14. mája 2015 /štvrtok/. Hlavnými organizátormi podujatia sú VŠC Dukla BB, Občianska rada Radvaň a ZŠ Radvanská. Zodpovedná osoba za prípravu podujatia je Erika Karová. Podujatie bude určené pre žiakov 1. až 9. ročníka ZŠ Radvanská. V týchto dňoch prebieha na ZŠ inštruktáž a tréningy pod vedením trénera z VŠC DUKLA BB, kde deti majú možnosť zoznámiť sa s touto olympijskou disciplínou. Preteky budú prebiehať na chodníku okolo Tihányiovského kaštieľa. Organizáciu zabezpečí p. Benčík /označenie okruhu, kancelária pretekov/. Registrácia žiakov bude prebiehať v priestoroch ZŠ Radvanská. Začiatok pretekov bude o 14:15 hod. medzi MŠ Radvanská 26 a 28. Víťazi týchto pretekov postúpia na ďalšie preteky, ktoré sa budú konať dňa 27.6.2015 pod pamätníkom SNP, počas akcie Hurá prázdniny. V prípade záujmu detí o tento druh športu ponúkol p. Benčík možnosť zapojiť sa do krúžku pod vedením trénera v priestoroch ZŠ Radvanská.

Na záver p. Benčík oboznámil prítomných s ďalšou pripravovanou akciou, ktorá sa bude konať dňa 21. mája 2015. Ide o 8. ročník finále žiackej chodeckej ligy na J. G. Tajovského v Podlaviciach, ktorých sa taktiež budú môcť zúčastniť víťazi pretekov Radvanského chodeckého okruhu.

Pani Karová požiadala všetkých členov OR o pomoc s prípravou pretekov. Ide hlavne o činnosti ako napr. usmerňovanie účastníkov na trase, vyčistenie bežeckej trate /počet dobrovoľníkov cca 5 osôb/.

Uznesenie č. 2 OR schválila predpokladané náklady na akciu Radvanský chodecký okruh. Súhlasila so spoluprácou s p. Benčíkom pri organizovaní podujatia.

 

3. RIEŠENIE PROBLÉMOV S MESTSKOU POLÍCIOU

P. Daniel Hanko privítal hosťa príslušníčku Mestskej polície B.B. p. Dóšovú. Informovala o tom, že Mestská polícia plánuje rozšírenie kamerového systému, ale hľadá finančné zdroje na realizáciu tohto zámeru. V tomto smere Mesto rokuje s Ministerstvom vnútra a pokúša sa získať financie cez projekty O bezpečné mestá.

P. Fáber otvoril tému znečisťovania detského ihriska na Kalinčiakovej ulici psími exkrementmi. Majitelia psov v tejto lokalite nerešpektujú Všeobecne záväzné nariadenia Mesta a púšťajú psy na detské ihrisko, kde dochádza k znečisťovaniu ihriska psími výkalmi. P. Dóšová informovala o tom, že mestská polícia môže konať jedine vtedy, ak sa im podarí pristihnúť a dokázať majiteľovi psa, že neodstránil psí exkrement, čo je veľmi náročné. Podľa p. Dóšovej príslušníci PZ nemôžu hliadkovať v civile.

Na otázku od občana: „Čo môžu občania urobiť?“ im bolo odpovedané:

môžu požiadať o bezpečnostné kamery /realizácia však závisí od finančných prostriedkov/.

P. Priehodová navrhla oplotiť detské ihrisko

P. Kamenská informovala, že je možnosť oznámiť takýchto majiteľov psov na Mestský úrad - odd. životného prostredia, ktorý zašle majiteľom psov Výzvu na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta. V opačnom prípade im hrozí pokuta.

P. Priehodová navrhla urobiť schôdzu na Kalinčiakovej ulici s obyvateľmi danej ulice a riešiť problém konkrétne na mieste a na ihrisku.

P. Dóšová upozornila, že podľa VZN je v zákone 282 vyčlenené, kde sa môžu vodiť psy a o tom, že je zákaz vstupu na detské ihriská. Táto informácia sa môže vyvesiť na vývesné tabule v Radvani.

Jedna z možností je odfotografovať takéhoto majiteľa aj so psom a fotografiu vyvesiť na informačnú tabuľu. Tu je však dôležité minimálne zakryť tvár osoby, aby sme neporušovali zákon. /tento krok je však nutné prediskutovať s právnikom/

Ďalší návrh bol vysadenia živého plota okolo ihriska, alebo vymedzenia detského ihriska čiarami, čo však nebolo odhlasované.

Jeden z krokov by mohlo byť napísanie výzvy, otvoreného listu majiteľom psov, v ktorom by sme žiadali majiteľov psov na dodržiavanie zákona. List by bol vo všetkých schránkach.

Ďalší problém bol nahlásený na ulici Ľudovíta Štúra, kde ľudia parkujú na chodníku, napriek značke zákaz vjazdu, vstup len dopravná obsluha, pri potravinách CBA a pohostinstve u Štúra. P. Dóšová si zapísala daný problém a sľúbila, že bude riešený.

p. Povinská upozornila na problém zneužívania platených parkovacích miest inými obyvateľmi. P. Dóšová informovala o tom, že v prípade zastania cudzieho motorového vozidla na platenom parkovacom mieste je potrebné zavolať políciu.

Preberala sa aj téma kriminality na sídlisku, kde sa ukázalo, že časť Radvaň je menej problémová, ako iné časti mesta. Príslušníci polície priebežne monitorujú pohostinstvá a neboli zistené závažné problémy. Na otázku :“Či platí obmedzenie pre parkovanie dodávok na parkovacích miestach“ bola podaná odpoveď, že pokiaľ dodávka nebráni iným autám, neplatí žiadne obmedzenie.

 

Uznesenie č. 3: Členovia OR sa dohodli na vyvesení oznamu do vývesných tabúľ o tom, že platí Zákaz vodenia psov na detské ihriská.

 

4. PARKOVACIE MIESTA - ANKETA

Ďalšou témou stretnutia bolo oboznámenie p. Rusnáka o prebiehajúcej ankete ohľadom parkovacích miest. P. Rusnák oboznámil prítomných o tom, že anketu obdržal zatiaľ z jedného bytového domu a vysvetlil jej dôvod.

Zistí sa, aká je potreba parkovacích miest v Radvani

Podľa výsledkov ankety sa navrhnú občanom možnosti riešenia

Požiadal o spoluprácu pri práci s anketou. Prítomní navrhli doplnenie ankety o prílohu, v ktorej by boli zobrazené lokality možných parkovacích domov / na Kalinčiakovej ulici a na Poľnej ulici/

Otvorila sa téma nastriekania čiar na vyhradenie parkovacích miest v častiach, kde ešte nie sú.

 

Uznesenie č. 4: Členovia OR sa dohodli na tom, že nastriekanie čiar sa zaradí do plánu investičných akcii ako krátkodobý cieľ.

 

5. PRÍPRAVA AKCIE ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ PRI PRÍLEŽITOSTI MDD

Miroslava Kamenská informovala o plánovanej akcii MDD, ktorá sa bude konať dňa 06.06.2015 na ihrisku pri Tihányiovskom kaštieli. Oboznámila prítomných o tom, že program sa ešte tvorí a poprosila o návrhy do programu a pomoc pri organizácii /pomoc pri stanovištiach, stavaní paravánov/. Požiadala o pomoc pri hľadaní sponzorov.

6. OSTATNÉ

P. Kamenská podala nasledujúce informácie zo zasadnutia Komisie pre rozvoj mestských častí, ktorá zasadala 17.4.2015:

- v meste pracuje 15 občianskych rád, ktoré sú uvedené na webovej stránke Mesta. Súčasťou sú zápisy z ich rokovaní a pozvánky na rokovania. Komisia žiada zverejniť mená všetkých členov občianskych rád na webovej stránke mesta a po overení ich súhlasu cez predsedov občianskych rád aj kontakty na nich.

- vzhľadom na súčasné nevyhovujúce rozdelenie volebných obvodov podľa mestských častí je vytvorená dočasná komisia pre zmenu volebných obvodov, ktorej predsedom je p. Karas.

- komisia žiada zástupcov OR vypracovať plán investičných akcii podľa akútnosti stavu a rozdeliť ich na krátkodobé, strednodobé, dlhodobé. Jedná sa o opravy ciest, chodníkov, obrubníkov, parkovacích miest.

Uznesenie č.5: Zúčastnení členovia OR súhlasia so zverejnením mien a kontaktov na stránke mesta.

Uznesenie č.6: Občianska rada Radvaň apeluje na všetkých členov dočasnej komisie pre zmenu volebných obvodov, aby pri tvorbe obvodov brali do úvahy celistvosť mestských časti, to znamená uchovanie mestskej časti Radvaň – Kráľová ako jeden celok.

Uznesenie č. 7: P. Kamenská navrhla spísať zoznam ciest, chodníkov, obrubníkov, ktoré si vyžadujú opravu, ako aj miesta, kde by bolo vhodné obnoviť nástrek čiar na parkoviskách. Najneskôr do týždňa zvolá členov OR, ktorí budú ochotní všetky tieto miesta prejsť a obhliadnuť. Na základe ich rozhodnutia sa stanovia priority opráv. Zoznam sa predloží Výboru mestských častí na schválenie a následne bude postúpený do Komisie pre rozvoj mestských častí.

 

7. WEB STRÁNKA OR

Otvorila sa téma web stránky OR, kde Miroslava Kamenská informovala o tom, že momentálne funguje stránka www.za-dostojnu-radvan.sk, Je to spoločná stránka pre OZ Za dôstojnú Radvaň a OR Radvaň. Doména je platná do 8/2015. Keďže stránka nesie meno občianskeho združenia, je potrebné sa dohodnúť o ďalšom názve stránky – domény, ktorá by bola všeobecná a čo najviac by vystihovala v názve Radvaň. Návrhy domény sa budú riešiť na najbližšom stretnutí OR. Zmena by sa mohla zrealizovať v 08/2015.

P. Erika Karová podala návrh, ktorý sa preberal na OR Fončorda o vytvorení jednej web stránky pre všetky OR v Banskej Bystrici.

 

8. DISKUSIA, ZÁVER

Osobou zodpovednou za informovanie vo vývesných tabuliach o zasadnutiach OR a akciách sa stala Erika Karová a boli jej odovzdané kľúče od vývesných tabúľ /pri Coop Jednote, na Bernolákovej ulici, Poľnej ulici a Štúrovom námestí/ kde jej bude pomáhať, aj p. Povinská.

Ďalšie stretnutie občianskej rady je naplánované na 02.06.2015 o 18.00 hod.

Zapisovateľka: Erika Karová

V Banskej Bystrici, 05.05.2015