Zápisnica zo zasadnutia občianskej rady 9.4.2015

Priložené súbory: 

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Oboznámenie so schválením členov Občianskej rady
3. Schvaľovanie plánu akcií na rok 2015
4. Určenie gestorov akcií
5. Informácia o procese prijatia dotácie z mesta BB na občianskej združenie Za krajšiu Banskú Bystricu
6. Naplánovania stretávania OR Radvaň
7. Príprava akcie Športový deň detí pri príležitosti MDD
​8. Diskusia, záver

1. OTVORENIE

Predseda občianskej rady Daniel Hanko privítal hostí a oboznámil ich s programom stretnutia. Prítomní 14 členovia OR: Daniel Hanko, Miroslava Kamenská, Erika Karová, Marián Lietava, Anton Jankovič, Monika Rejková, Peter Predajniansky, Anna Povinská, Soňa Orosová, Lenka Lapinová, Peter Rusnák, Peter Novanský, Ján Chlumecký, Roman Miškár, ďalej 2 občania Tomáš Teicher, Pavol Oros a poslankyňa Ľudmila Priehodová

 

Uznesenie č. 1: Členovia Občianskej rady Radvaň schválili predložený program stretnutia.

 

2. OBOZNÁMENIE SO SCHVÁLENÍM ČLENOV OBČIANSKEJ RADY

Daniel Hanko informoval o tom, že poslanci na stretnutí Výboru mestskej časti č. 4 dňa 31.3.2015 schválili členov Občianskej rady Radvaň. Členmi OR sa stalo 35 občanov: Anna Švecová, Jana Galicová, Miroslava Kamenská, Anna Povinská, Dušan Bok, Soňa Orosová, Ivana Barlíková, Marián Lietava, Igor Križko, Zuzana Križmová, Pavol Strhák, Tomáš Hrončiak, Jozef Seko, Ján Moravčík, Martin Pikula, Roman Miškár, Richard Daniš, Adam Lehocký, Ján Chlumecký, Erika Karová, Zuzana Volanská, Anton Jankovič, Zuzana Smetanová, Peter Novanský, Marián Fáber, Peter Rusnák, Peter Predajniansky, Marek Mandák, Monika Rejková, Anna Chovanová, Lenka Lapinová, Ivan Demian, Martin Kráľ, Maroš Vincenc. Pán Ján Kara, manžel pani Eriky Karovej – (schválenej členky OR) bol poslancami VMČ nahradený na návrh p. Hanku pánom Marošom Vincencom. Poslancami VMČ bol ako predseda opätovne zvolený Daniel Hanko.

 

Uznesenie č. 2 OR sa dohodla na tom, že členovia OR, ktorí bez ospravedlnenia nebudú prítomní na troch zasadnutiach OR počas roka, budú navrhnutí VMČ na odvolanie.

 

3. SCHVAĽOVANIE PLÁNU AKCIÍ NA ROK 2015

Miroslava Kamenská oboznámila prítomných s plánom akcií na rok 2015, ktorý musel byť predložený na Výbor mestských častí do 31.03.2015. Bol prerokovaný spôsob financovania – 1,25 EUR na občana/rok podľa počtu obyvateľov. S výnimkou akcie Mikuláš, na ktorú sa použijú prostriedky z príspevku na celý volebný obvod (VO). Od celkovej čiastky 38.287,- EUR sa odrátajú prostriedky na akcie Mikuláš v celkovej výške 4.800,- EUR, čiže ostane na rozdelenie 33.487,- EUR. Pre časť Radvaň tak ostane príspevok vo výške 7.970,- EUR.

 

Uznesenie č. 3: Členovia ORR schvaľujú plán akcií na rok 2015 (podľa prílohy)

 

4. URČENIE GESTOROV AKCIÍ (podľa prílohy) - mená gestorov jednotlivých akcií sa môžu dopĺňať priebežne podľa záujmu.

1. Koše na psie exkrementy/sáčky, kôš 1ks, zásobník – zodpovední: Hanko, Kamenská

2. Športový deň 06.06.2015 – zodpovedná: Kamenská

3. Namaľuj si svoje ihrisko – náter lavičiek, lezeckej steny, hracích prvkov –zodpovední: Lietava, Daniel Hanko prisľúbil 10kg zelenej farby

4. Hrací prvok do exteriéru pred Bernolákovou ul. č. 30 (hojdačka s retiazkou)

- odkomunikovanie s p. Sedilekovou - zodpovedná Kamenská

5. Sieťka na stolnotenisový stôl ihrisko pri Tihányiovskom kaštieli – zodpovedná Kamenská

6. Prenájom priestorov na stretávanie ORR a náklady spojené s energiami, cca 7 Eur/hod. v priestoroch polyfunkčného domu Zdravotníckej univerzity – zodpovedná Kamenská

Pán Hanko oslovil p. Dluholuckého s požiadavkou bezplatného prenájmu v priestoroch polyfunkčného domu Zdravotníckej univerzity.

7. Radvanský chodecký kilometer – zodpovedná Karová

8. Domček Bernolákova ul. č. 30 /hrací prvok/- zodpovedná Kamenská

9. Futbalový zápas – Minifutbalový turnaj o Radvanský pohár - zodpovedný p. Bok, p. Taicher

10. Gril párty – komunitné stretnutie občanov pri grilovačke – zodpovedná Karová a Lapinová

11. Divadelné predstavenie pre deti – zodpovedná Priehodová

12. Večer seniorov – zodpovední: Hanko, Švecová

13. Zóna bez peňazí (namiesto blšáku) - zodpovední: Karová, Lapinová

14. Vianočný punč – zodpovedný Lietava

15. Vydanie spravodaja o činnosti OR /2 x ročne/ - zodpovedná osoba sa určí v priebehu roka

16. Anketa a diskusia na tému „ako ďalej s parkovaním v Radvani“ - gestor Peter Rusnák (výsledky ankety budú zverejnené v spravodaji)

 

5. INFORMÁCIA O PROCESE FINANCOVANIA AKCIÍ

Ľudmila Priehodová informovala členov OR o zmene financovania akcií. Poslanci VMČ si schválili, že Zmluvu o dotácii na činnosť OR vo volebnom obvode č. 4 uzavrie s mestom OZ ZA KRAJŠIU BANSKÚ BYSTRICU založené p. Kašperom a p. Smädom. Následne by mali byť mestom mesiac dopredu poukazované prostriedky na účet OZ, podľa predloženého plánu akcií. Peter Rusnák chcel byť oboznámený s riešením vyúčtovaní akcií. Pani Priehodová poskytla informácie, ako bolo doteraz riešené vyúčtovávanie akcií cez OZ Za dôstojnú Radvaň. Keďže sa dotácia z Mesta bude vyplácať cez iné OZ, predpokladáme, že podrobnejšie informácie ku spôsobu vyúčtovávania každej akcie nám budú poskytnuté v blízkej dobe.

 

6. PLÁN STRETÁVANIA OR

Členovia OR Radvaň sa dohodli na stretávaní 1x mesačne a to prvý utorok v mesiaci. Najbližšie stretnutie bude dňa 5.5.2015.

Stretnutia OR budú zverejňované na informčných tabuliach, na webovej stránke OR a na novozriadenom facebooku (zodpovední Hanko, Kamenská). Pomoc so zriadením facebooku a napĺňaním webu OR prisľúbil pán Tomáš Teicher.

 

7. PRÍPRAVA AKCIE ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ PRI PRÍLEŽITOSTI MDD

Miroslava Kamenská informovala členov OR o pripravovanej akcii Športový deň detí pri príležitosti MDD (predpokladané náklady, program). Požiadala členov OR o spoluprácu pri príprave akcie, možnosti sponzoringu, návrhy k programu, atrakciám. Na stretnutí sa dohodol termín akcie na 6.6.2015.

 

8. DISKUSIA, ZÁVER

- Peter Rusnák vyjadril svoj názor ku problematike parkovania v mestskej časti Radvaň. Oboznámil prítomných s plánovaným prieskumom ohľadne parkovania. V prieskume sa budú môcť vyjadriť občania sídliska Radvaň ku stavu parkovania v jednotlivých obytných zónach a ich potrebách. Prieskum sa bude realizovať prostredníctvom dotazníka, ktorý vypracuje Peter Rusnák. OR Radvaň požiada o spoluprácu s vypĺňaním dotazníkov jednotlivých správcov domov. Zverejnenie výsledkov bude v mesiaci jún 2015.

- Daniel Hanko navrhol, že bude na stretnutia OR pozývať členov mestskej polície, ktorí by sa mohli vyjadriť k problémom v tejto mestskej časti.

- Anton Jankovič požiadal členov starej OR o oboznámenie nových členov OR so stanovami, štatútom, a kompetencií členov OR. Členovia sa dohodli, že všetkým novým členom bude zaslaný štatút výboru mestských častí viď. príloha zápisnice.

Zapisovateľka: Erika Karová

Prílohy: 1. Plán akcii na rok 2015

2. Štatút OR

3. Kontakty členov OR Radvaň

V Banskej Bystrici, 09.04.2015