ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OR RADVAŇ, DŇA 14. 2. 2023

Na zasadnutí občianskej rady Radvaň, ktoré viedol už nový predseda Pavol Miklóši a nová podpredsedníčka Ľubica Póčová diskutovali a riešili o témach - Plán akcií v našej mestskej časti pre tento rok. Chystáme opäť parádne kultúrno-spoločenské, športové i komunitné podujatia. Najbližšie to bude 29.4. Radvanský eko karneval. Ďalšie podujatia budú Majáles - Radvanská tancovačka, Juniáles - MDD venovaný hlavne najmenším, Radvanský deň, Brigády v komunitnej záhrade na Poľnej, Večer seniorov i Mikuláš. Určili sme si garantov podujatí a už teraz sa môžete tešiť, ako to bude v Radvani žiť. Vítané sú nové tváre, organizácie, dobrovoľníci, ktorí sa chcú zapojiť a byť súčasťou nášho tímu. - Otvorila sa téma dobrovoľníctva a participácie, edukatívne programy, ktoré tiež pripravujeme. - Zostavili sme plán zasadnutí OR, ktoré budú bývať v priestoroch Centrum Radvaň na NĽŠ 15 - najbližší termín 14.03. - Informácie z MsZ a Výboru MČ nám poskytli poslanci Erika Karová a Roman Miškár - V slove pre hostí nám predstavil turistický program p. Vicen z OOZ Invencia Slovensko a dohodla sa spolupráca OR s turistickým klubom, kde je pripravený zaujímavý program a plánovaný turistický pochod - Prijali sme medzi seba nových členov - Riešili sme podnety od občanov za Radvaň - komunálny odpad, cesty, chodníky, orez stromov.... Zasadnutia občianskej rady sú verejné a vítaní sú noví členovia.