Pozvánka na zasadnutie Občianskej rady Radvaň - 4.2.2020

Pozývame Vás na zasadnutie občianskej rady Radvaň, ktoré sa bude konať dňa 4. februára (v utorok) 2020 o 18.00 hod. v budove auly Zdravotníckej Univerzity na Bernolákovej ulici

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice

  2. Kontrola plnenia uznesení

  3. Slovo pre hostí

  4. Riešenie MHD Malachovská cesta - otočka

  5. Návrh riešenia vnútro blokov

  6. R1 – zelená protihluková stena

  7. Podnety občanov

  8. Karneval - informácia

  9. Rôzne, diskusia

  10. Uznesenie, záver

 

Roman Miškár

predseda Občianskej rady Radvaň

www.bbradvan.sk