RADVAŇ - analýza stavu a potrieb parkovania

Celková situácia

V mesiacoch apríl - máj 2015 uskutočnila Občianska rada Radvaň v spolupráci so zástupcami bytových domov v Radvani prieskum dopravnej mobility so zameraním na potreby parkovania. Ankety sa zúčastnilo len 313 respodentov, teda necelých 14 % domácností. Tento výsledok nie je relevantný pre riešenie potrieb parkovania v Radvani.

Podľa zistení Útvaru hlavného architekta mesta (ÚHA) je stav parkovacích miest v Radvani následovný:

Poľná

146+30 RG

Radvanská

647

Bernolákova

432

Kalinčiakova

172

Celkovo je teda podľa ÚHA mesta na sídlisku Radvaň 1397 parkovacích miest + 30 radových garáží.
V materialoch ÚHA sa ďalej uvádza, že v Radvani (v celej) je celkom 1 755 parkovacích miest a potreba celkom je 3 741 miest, teda v území Radvane absentuje 1 986 parkovacích miest.
Z týchto verejne dostupných informácii však nie je možné vyčítať, kde a koľko chýba parkovacích miest priamo pre obyvateľov sídliska Radvaň a jeho častí. Zistiť skutočné počty áut a potreby parkovania sa nepodarilo získať ani dotazníkovou anketou, preto sme zvolili inú metódu zistenia potrieb.
Z dôvodov získania konkrétnych a presných údajov sme sídlisko Radvaň rozdelili do piatich dopravných okrskov – tj. takých okrskov, v ktorých je potrebné vyriešiť nároky na parkovanie v blízkej dostupnosti tam žijúcich obyvateľov. Sú to:

  • okrsok 1 – Poľná ulica a roh Námestia Ľudovíta Štúra – bytový dom č. 7-10,

  • okrsok 2 – Námestie Ľ. Štúra bytové domy č. 11-14, 15-20 a 22-26 a Radvanská ulica s bytovými domami č. 2-4, 5-8, 9-11 a 12-24,

  • okrsok 3 – Radvanská ulica - bytové domy č. 25, 29 a 30 a Bernolákova ulica - bytové domy č. 1, 3, 5-19 a 21-43,

  • okrsok 4 – priestor medzi Bernolákovou a Sládkovičovou ulicou s bytovými domami Bernolákova č. 16-20, 22-28, 30-38, 40-48 a 50-58

  • okrsok 5 – Kalinčiakova ulica s bytovými domami č. 2, 5, 7-16, 17-18 a 20-21,

Z Mestkého úradu sme získali údaje o presnom počte bytov a obyvateľov za každý okrsok a vykonali sme osobný terénny prieskum počtu parkovacích miest. Na základe počtu obyvateľov sme vypočítali celkový počet áut, pre ktoré je potrebné riešiť parkovacie/odstavné miesta. Zistili sme , že na sídlisku Radvaň je potrebné dobudovať celkom 754 parkovacích miest a ak by smek tomu pripočítali aj náhradu za nesprávne parkovanie na trávniku/chodníku, tak by bolo potrebné dobudovať celkom 843 miest.

Územný plán rieši deficit parkovacích miest na sídlisku Radvaň prostredníctvom hromadných parkovacích garáži. Na sídlisku Radvaň je ich navrhnutých celkom 8. Z toho má byť 6 riešených na miestach súčasných parkovísk (2 na Kalinčiakovej, jedna na Poľnej, jedna na Nám. Ľ. Štúra - v preluke, jedna na Bernolákovej pri Novamede a jedna na Radvanskej 25) a dve vo svahu medzi Bernolákovou ulicou a materskými škôlkami na Radvanskej ulici.

Výsledky podrobného prieskumu a zhodnotenie zámerov a potrieb

Okrsok č.1 Poľná ulica - NĽŠ

V tomto okrsku je celkom 5 bytových domov s 338 bytmi a s celkom 832 obyvateľmi. Podľa prevedeného prieskumu parkovania je tu celkom 167 parkovacích miest, z toho 37 je priamo na Poľnej ulici na trávniku a čiastočne na chodníku. Sú tu dve parkoviská, jedno s kapacitou 60 miest a jedno s kapacitou 24 miest. Okrem toho je v okrsku 30 radových garáží. Celková kapacita parkovania je teda 197 miest. Vypočítaná potreba je celkom 333 miest, takže v tomto okrsku chýba celkom 136 miest. Ak k tomu pripočítáme i nesprávne parkovanie na Poľnej ulici, tak celkový deficit parkovania je 173 miest.

Ak by sme mali tento deficit nahradiť parkovacou garážou na ploche väčšieho parkoviska, ako to navrhuje územný plán, bolo by potrebné vybudovať 4-podlažnú hromadnú garáž s kapacitou cca 240 miest, čo by znamenalo dosť výrazný architektonický zásah do vnútroblokvého priestoru.

Okrsok č.2 NĽŠ-Radvanská ulica

V tomto okrsku je 7 bytových domov so 603 bytmi a 1951 obyvateľmi. Vypočítaná potreba parkovacích miest predstavuje  780. V súčasnosti je celkový počet parkovacích miest 404, z toho na jednom parkovisku 20, druhom (kde má byť hromadná garáž) 24 a vo dvorných traktoch na Radvanskej je na trávniku 52 miest.

Problémy s parkovaním vytvárajú hlavne návštevníci obchodov a služieb v podstavanej vybavenosti na Námestí Ľ. Štúra a návštevníci a zamestnanci školy.

Celkový deficit parkovacích miest je 376 a ak k tomu pripočítame i potrebu náhrady parkovania na trávniku, tak je potrebné dobudovať celkom 428 parkovacích miest. Pre takúto kapacitu parkovania nie je v tejto časti dostatok územných kapacít. Je možné dobudovať ešte možno 15-20 parkovísk pozdľž Radvanskej ulice a určitú potrebu parkovania je možné saturovať jednak v hromadnej garáži pri SZU (50 miest na prenájom) i v okrsku 3, ale aj napriek tomu vychádza potreba vybudovať hromadnú garáž v uvažovanej lokalite podľa územného plánu, v preluke na Námestí Ľ. Štúra (polyfunkčný dom Tulipán) s kapacitou cca 400 miest.

Výstavba polyfunkčného domu spôsobí v tomto okrsku veľmi vážne problémy s lokalizovaním potrebných parkovacích miest pre obyvateľov a návštevníkov tohto územia.

Okrsok č.3 Radvanská - Bernolákova

V tomto okrsku je celkom 7 bytových domov, z toho 5 vežových a dva schodiskové s celkovým počtom 645 bytov s 1 693 obyvateľmi. Vypočítaná potreba parkovacích miest je 677. V súčasnosti sú v tejto lokalite dve verejné parkoviská – jedno slúžiace aj pre Novamed a SZU s kapacitou 112 a druhé na Radvanskej ulici s kapacitou 48 miest. Tretie provizórne parkovisko s kapacitou 32 miest je na spevnenej vnútroblokovej ploche medzi Bernolákovou 3 a 5-9. Celkom je v tomto okrsku 535 parkovacích miest, z toho je 57 pri materských škôlkach veľmi málo využívaných. Okrem toho je v tomto okrsku v rámci mimoúrovňovej križovatky vybudovaných celkom 152 individuálnych radových garáží, takže celková kapacita parkovacích /odstavných miest je 687. Je pravda, že nie všetky garáže patria obyvateľom tohoto okrsku, ale celkový počet jestvujúcich parkovacích miest o 10 prevyšuje potrebu parkovania. Okrem toho je tu ešte 31 súkromných parkovacích miest na pozemku Novamedu.

Problémy s parkovaním vytvárajú hlavne práve návštevníci a zamestnanci Novamedu a ostatných zariadení vyšších služieb, ktoré neboli v pôvodnom územnom pláne obytného súboru uvažované.

Malými organizačními opatreniami by sa však bez veľkých investícii mohli potreby parkovania obyvateľov vyriešiť, ak by sa parkoviská pri materských školkách sprístupnili peším prepojením s Bernolákovou ulicou a tieto parkovacie miesta by sa využili napr. pre občasných vodičov resp. pre parkovanie služobných áut.

Ukazuje sa však, že v tomto okrsku nie potrebné budovanie parkovacích garáží ani vo svahu medzi Bernolákovou a materskými škôlkami a ani na parkovisku pri Radvanskej 25. V tejto lokalite však je možné, že potreba výstavby hromadnej garáže bude vyvolaná aj riešením parkovania obyvateľov v okrsku 2. Určite by však bolo vhodné vybudovať aspoň dvoj, resp radšej trojpodlažné parkovanie na parkovisku pri Novamede. Tým by sa jednak odstránili problémy s parkovaním návštevníkov nielen Novamedu a polyfunkčného zariadenia SZU, ale pomohla by sa riešiť aj situácia s potrebou parkovísk pre okrskok 2. Vyžaduje si to však dobudovanie pešieho prepojenia medzi parkoviskom a Radvanskou ulicou.

Okrsok č.4 Bernolákova - Sládkovičova

V tomto okrsku je celkom 5 bytových domov s 308 bytmi a 900 obyvateľmi. Vypočítaná potreba parkovania je celkom 360 miest. Parkovanie v tejto časti je riešené piatimi vnútroblovými parkoviskami s celkovou kapacitou 250 miest, pričom pod objektami je ešte 30 individuálnych garáži. Okrem toho je v tejto lokalite celkom 50 parkovacích miest na súkromných pozemkoch neprístupných verejnosti (Amikom, Mediklin, Medical Park) vyhradených len pre zamestnancov, takže návštevníci parkujú len po Bernolákovej ulici.

Celkový deficit parkovacích miest predstavuje 80.

Podľa návrhov niektorých obyvateľov tohoto okrsku by najvhodnejšie bolo deficit prakovania riešiť výstavbou hromadnej garáže pozdľž Sládkovičovej ulice popri štítoch bytových domov . Táto parkovacia garáž však v územnom pláne nie je zakomponovaná.

Okrsok č.5 Kalinčiakova

V tomto okrsku je celkom 5 bytových domov s 378 bytmi a 918 obyvateľmi. Vypočítaná potreba parkovacích miest je 367. V súčasnosti je parkovanie riešené pozdľž ulice a dvoma parkoviskami – jedno s kapacitou 40 a druhé 30 miest. Celkom je stav parkovacích miest v okrsku 195. Okrem toho je tu 13 súkromných parkovacích miest neprístupných verejnosti.

Deficit parkovania je 172 miest. Ak by sa tento deficit mal riešiť navrhovanými hromadnými garážami na miestach jestvujúcich parkovísk, ako to navrhuje územný plán, bolo by potrebné vybudavať garáže s kapacitou min 240 miest. To by znamenalo vybudovať jednu podzemnú 4 podlažnú garáž s kapacitou cca 160 - 180 miest a jednu dvojpodlažnú (za poštou) s kapacitou cca 60 - 80 miest.

Zhrnutie výsledkov analýzy

Na záver prikládáme celkový prehľad získaných a spracovaných údajov za jednotlivé okrsky:

okr-sok

 

názov okrsku

počet bytov

počet obyvat.

počet áut, výpočet

počet verejných parkovacích miest

počet súkromných park. miest

deficit verejných park. miest

garáž

voľné

spolu

1

Poľná – NĽŠ

338

832

333

30

167

197

0

-(136 +37)

2

NĽŠ-Radvanská

603

1 951

780

0

404

404

0

-(376 +52)

3

Radvanská-Bernolákova

645

1 693

677

152

535

687

31 + 50 HG

+ 10

4

Bernolákova-Sládkovičova

308

900

360

30

250

280

50

- 80

5

Kalinčiakova

378

918

367

0

195

195

13

- 172

Radvaň spolu

2 272

6 394

2 517

212

1 551

1 763

94 +50G

-(754 + 89)

Prieskum preukázal, že na sídlisku Radvaň je o 366 parkovacích miest viac, než uvádza material ÚHA. Celkový deficit parkovacích miest je 754 resp. 843, ak sa nahradí aj parkovanie na trávniku a chodníkoch.

Analýza stavu a možností riešenia preukázala, že najmenej konfliktným okrskom je okrsok č. 3 Radvanská/Bernolákova. Tu z hľadiska nárokov obyvateľov nevzniká ani potreba budovania uvažovaných hromadných garáží na Radvanskej a vo svahu medzi Bernolákovou a materskými škôlkami. Ukazuje sa však, že je tu nevyhnutné doriešiť parkovanie zamestnancov a návštevníkov Novamedu aj návštevníkov polyfunkčného objektu SZU, ako aj potrebu nedostatku parkovacích miest v okrsku 2.

Okrsok 2 je totiž naopak najproblematickejším z hľadiska možností uspokojenia potrieb a nárokov plôch na parkovanie. Situáciu tu výrazne zhorší predovšetkým plánovaná výstavba polyfunkčného domu, ak v rámci jeho realizácie nedôjde aj k výstavbe potrebných parkovacích miest pre obyvateľov tohto okrsku.

Problematiku v okrskoch 1 a 5 architektonicky a priestorovo výrazne negatívne ovplyvní plánovaná výstavba hromadných garáži na miestach parkovísk, čiastočne aj na úkor zelene.

V okrsku 4 vznikla nová iniciatívna myšlienka ako vyriešiť deficit parkovania vybudovaním hromadnej parkovacej garáže pozdĺž Sládkovičovej ulice popri štítoch bytových domov.

 

Konkrétny podrobný prieskum preukázal iné hodnoty a kapacity parkovania a jeho potrieb, než uvádzajú údaje ÚHA a hlavne konkretizoval presné deficity pre jednotlivé okrsky, pričom ich konfrontoval s plánovanou výstavbou hromadných garáží podľa návrhu územného plánu.

Analýza slúži ako vecný podklad pre diskusie nielen občanov, obyvateľov Radvane, ale aj odborníkov, akým spôsobom riešiť potreby a nároky parkovania na sídlisku Radvaň.

Jún 2015,
za OR Radvaň spracoval v spolupráci so zástupcami bytových domov ing. arch. Peter Rusnák

Príloha (viď hore): Vyhodnotenie prieskumu parkovania