Novinky

Miesto konania a dátum konania: Jedáleň Základnej školy Radvaň, 9. mája od 17:00

Prítomní:

Za Mesto: Ján Nosko, primátor, Jakub Gajdošík viceprimátor, Martin Adamec, prednosta, Ján Barič, vedúci stavebného odboru a Monika Pastuchová, kancelária primátora

Poslanci za Výbor MČ Radvaň. Erika Karová, Svetozár Dluholucký

a vyše 50 obyvateľov Radvane

  • Projekt: Sprístupnenie Denného centra Radvaň
  • Projekt: Fitness/Workout Poľná park

PROGRAM:

1.Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice ,schválenie programu 
2. Slovo pre hostí
3. Kontrola uznesení
4. Rámcový plán rozvoja mestskej časti Radvaň pre rok 2019
5. Aktualizácia „Rokovacieho poriadku ORR“ (A. Jankovič)
6. Informácia z rokovania s vedením mesta k zriadeniu Denného centra (R. Miškár)
7. Príprava verejného plánovania (P. Rusnák)
8. Propagácia projektov PR 2019 zaradených do hlasovania (R. Miškár)
9. Rôzne, diskusia
10. Záver - uznesenia

Stránky