Zápisnice

Na zasadnutí sme riešili nasledovné body 

* obstarať projekt na revitalizáciu verejného parku Radvanských v areáli kaštieľa Radvanských
* informácia o schválení príspevku z rozpočtu MsZ BB vo výške 2 € na občana ( predtým 1,5 € )
* schválenie dotácie na futbalový turnaj
* príprava podujatia Karneval
* návrh zmien cyklotrasy Hušták - Radvaň
* informácia o prenajatých priestorov
* doplnenie kamerového systému
* a ďalšie podnety viď. zápisnica
+ harmonogram o zbere objemného odpadu

... sme tu pre Vás Občianska rada Radvaň